Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerend, zwerfziek en vol van dergelijke kwaden. En als de Koning naar Zijn eeuwig welbehagen hen niet in het beloofde land bracht, dan kwam er niet één. Ze zouden bij zoovele blijken van Zijn nederbuigende goedertierenheid en onuitsprekelijke genade, zich uit Zijne handpalmen ontworstelen, waarin ze gegraveerd zgn. Doch de Koning staat er voor in. Waar het woord des Konings is, daar is heerschappij en dat is: „Vader! Ik wil dat waar Ik ben, ook diegenen zgn zullen, die Gij Mij gegeven hebt." Joh. 17:24. Dit nu is hunne vastigheid en sterkte. Het verbond, waarin ze begrepen zgn is een vast en welverordineerd verbond, een zont- en zoenverbond, dat van geen wankelen weet.

Doch die reizigers zgn hier niet t'huis, ze zijn gasten en vreemdelingen. Hun burgerschap is boven en terwijl hunne voeten op de aarde wandelen, is vaak hun hart in den hemel.

Maar wat mag wel de oorzaak zijn, dat deze vreemdelingen, die te zamen de gemeente van Christus uitmaken, zoo dikwijls hun verderf schijnen nabij te zijn? Hoe menigmaal toch verkeeren zij in een-staat dat allen die toezagen zeiden: „nu is 't met hen gedaan voor altoos.'' Hoe dikwijls hebben de vijanden uitgezien en gehoopt, daar alle baren en golven over hunne hoofden gingen, dat zij in den vloed zonden omkomen. Doch dat volk is even als de kurk in het water. Zinken of verdrinken, of omkomen? nooit. Zij blijven altgd drijven, al worden ze van de eene golf tot de andere voortgezweept, die soms spattende en bruischende zich als hemelhoogo bergen verheffen en dan weder tot in den afgrond nederdalen, hetzij hoog op den rug der golven, hetzij laag in de diepte, de kurk blijft drijven, evenzoo is het met dat volk. Ze worden weêr hersteld, de levenszee wordt weder kalm, ze komen het weêr te boven. Zij drijven op vrije genade, de Heere Jezus ziet op hen neder met een oog van ontferming. De .Koning weet hoe ver do dingen kunnen, komen, om beproefd te worden; en als ze komen, weet Hij ze ook met kracht te bedwingen, want zoo de verdrukking en benauwdheid te hoog ging dan mochten zij er door overstroomd worden, daarom bestraft Hij de winden en de baren, en maakt alle dingen weder stil.

Zoo handelt een verstandig vader dikwijls met zijn kind in een gevaarlijke zaak. De vader weet, dat hij zijn kind kan ver-

Sluiten