Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zie door Jezus' bloed een baan Om tot God vierschaar onbeschroomd te gaan, Schoon ik zoo sohuldig en vloekwaardig zij, De Rechter niet te min rechtvaardigt mij.

En daarbenevens, wie gaf het aan Adam te kennen dat de Rechter om des bloeds wille genadig en barmhartig was? "Wie gaf hem zulks te gelooven, aan te nemen en te omhelzenP Bij de openbaring van den scharlaken rooden draad, werd ook die gouden ader ontdekt Dat was de' dierbare derde Persoon in het Hooge Wezen, die de Levendmaker is van den verloren en geestelijk dooden zondaar, Die hem leert, leidt vermaant en vertroost. Dat is de Heilige Geest die uitgaat van den Vader en den Zoon, die het geloof plant in de ziel, het voedt en versterkt, om de reize op den kruisweg met blijdschap voort te zetten. Dat geloof leunt op een sterken en almachtigen arm, op den arm van den Zone Gods en werkt kracht in zwakheid, stilheid in den storm, moed in de gevaren, blijdschap in droefheid. Die dierbare en duurverworven Geest was het deel van een Abraham, Mozes, David, Daniël en van al de geloovige vaderen van den ouden dag. Het was door de bewerking van dien Geest, dat het geloof in Abraham werd versterkt, om zijn geliefd kind Godo te offeren; dat Mozes werd bekwaam gemaakt om een leidsman^ te zijn van het volk Israël door de woestijn; dat David op dc i troon was gezeten, om het volk met verstand te richten en zijne vijanden ten onder te brengen; dat Daniël niet schroomde voor den kuil der leeuwen, wanneer het er op aankwam, om voor den God van Abraham, Izaak en Jakob uit te komen. Het was die Geest, die Israël leidde door de woestijn die de woorden in den mond lag der profeten en Die vijftig dagen na de opstanding des Heeren werd geopenbaard en in ruime mate uitgestort.

Die Geest nu is een almachtige Geest, de waarachtige God Die, als Hij woning wil maken in een menschenhart, met onwederstaanbare, herscheppende macht en kracht komt en zegt: „er zg licht" en er wordt licht. Dan neemt Hij het hart zóó in, dat de geheele menschelijke wil Hem onderworpen wordt. Ziet, waar de Heilige Geest den nacht verdrijft, daar is voor de ziel de dag, die aanbreekt, een dag van vroolgkheid, en bij zulk een beweldadigde ziel is de morgenster, die in het hart opgaat, dierbaarder dan de uitnemendste aardsche schat. En daar, waar Hg

Sluiten