Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemoed en geest doorsnijdt Ge. Gevall'nen komen, daar Gij spreekt,

Tot bidden en tot boeten, Gevang'nen, wier kluister breekt,

Omhelzen Jezus' voeten.

En dan. Zie ik op de wetten Tan den Koning, dan ontdek ik hoe de Heilige Geest al vóór mijne geboorte heeft zorg gedragen, om die allen in het boek der boeken te doen schrijven, met woorden, door Hem zeiven aan de schrijvers ingegeven, woorden door welke Hij zoo tot ons spreekt, gelijk geen mensch vermag. En hoe dierbaar worden die woorden voor de blinden die Hij leert lezen, zoodat ze vroolijk uitroepen : „dat staat voor mij geschreven." Als de bedelarme met den vinger des Geestes er bij wordt gewezen, dat hij nochtans rijk is en Hij tot hem zegt: „alles is uwe." Hoe opent Hij der dooven ooren, dat zij hooren als do Koning tot hen zegt: „ziet, hier ben Ik, Ik ben uw heil." Die Geest doet de zwakken gelooven dat ze machtig zijn; zoodat. ze uitroepen: „ik ben een held." Die Geest doet de Thomassen gelooven of zij willen of niet; cn doet de kreupelen springen als een hert. Ja, waar die Geest in de raderen komt, daar gaat het voorwaarts, recht voor zich heen, gelijk de Geest het wil.

Waar nu de Geest in het .hart komt, daar drijft Hij, gelijk het vuur de vlammen, de verzuchtingen naar boven naar den hemel. Dit maakt de versaagde zoo sterk, dat Hij met God worstelt en Hem overwint, zooals Jakob in den onvergetelijken nacht; dit doet de bedroefde den Heere Jezus overwinnen, als Hij haar met de hondekens gelijk stelt, gelijk de Kananeesche vrouw; dit maakt dat God Israël zegent, al begeerde Biliam hem te vloeken. Die Geest is dan ook een Geest der gebeden, Die brandende harten en vurige bidders maakt, zoodat de zee wordt uitgedroogd, de zon en maan stil staan, duizenden met een .ezelskinnebakken worden verslagen en de wolven in lammeren worden herschapen.

En daar nu ieder wandelaar naar Sion zijn eigen bijzonder kruis te dragen heeft, die zoo zeer onderscheiden zijn, zoo heeft nochtans de Heilige Geest voor ieder kruis verlichting en Zijn Woord is tot bemoediging en vertroosting.

Daar gaat er een die bezwaard is over voedsel en deksel, en

Sluiten