Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mocht hebben aangemoedigd, om daarmede ieder voor zichzelven voort te gaan, zoo voegt hij er nog(het navolgende bij ten slotte.

De pelgrim heeft leeren verstaan, de regels eenmaal door hem gelezen:

Mg'n, weg is een oirkel van louter gena

'k Sla dankend en biddend Gods heiligheid ga.

Mijn weg is een cirkel, waarin zich drie bijzondere zaken openbaren: ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik dacht, toen ik eenmaal uit de diepte der ellende evenals de tollenaar had uitgeroepen: „o God! wees mij zondaar genadig!" en daarna de verlosssing in het bloed des Lams werd toegepast, mgn volgend leven louter dankbaarheid wezen zou. Ik had misgetast. Want al spoedig openbaarde zich de ellende 1 bij vernieuwing, verlossing volgde en dankbaarheid bleef niet achter. En zoo volgt het éene op het andere, en wisselt zich dit 1 gedurig af, en wordt alzoo het Woord van den Koning bevestigd: „Ik heb u gekeurd in den smeltkroes der ellende", j en wederom: ,Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als de zeep des vollers, en Hij zal zitten, j louterende en het zilver reinigende; en Hg' zal de kinderen Levi reinigen, en Hij zal hen doorlouteren j als goud en als zilver; dan zullén zij den Heere j spijsoffer toebrengen in gerechtigheid". Maar dan ook: „geloofd zij de God en Vader van onzen Heere j Jezus Christus, die naar Zijne groote barmhartig- j heid ons heeft wedergeboren tot eene levende 1 hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit j de dooden, tot een onverderfelijke, en oubevlek- j kelijke en on verwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods 1 bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die j bereid is om geopenbaard te worden in den laatsten j tijd. In welken gij u verheugt, nu een weinig tij ds j zoo het noodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen". 1 Petr. 1:3—6.

Straks, en geprezen zg de aanbiddelijke Koning, straks breekt de cirkel, wanneer de leemen hut verbroken wordt; dan zal geloof en hope aan deze zijde van de doods- Jórdaan achter-

Sluiten