Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen , te bedenken dat hg" een in zich zelf onbekwaam menschen kind is, die zonder den indachtmakenden en bekwaammakenden Geest niets kan of vermag. En tevens dat zijne begeerte is, niets anders te bedoelen, dan de eer van zgn Koning en de uitbreiding van zijn Koninkrijk.

MIJN JEUGD EN JONGELINGSJAREN.

In een der steden van ons vaderland geboren, was ik steeds het voorwerp der teedere liefde mijner ouders, die alles aanwendden om hun kind gelukkig te maken. Wwf*.

Zonder lichaamsgebreken en met gezonde zielsvermogens had de Heere mij begiftigd, die ik helaas niet gebruikte tot eer van mijn Schepper, want de dwaasheid is gebonden in het harte des jongelings. Nochtans was mijn opvoeding daarhenen gericht, om steeds braaf te leven, waardoor ik dan ook voor uitwendige zonden en gruweldaden bewaard bleef. Eu daar ik de verdorven bron van mgn hart niet kende, zoo waande ik mijzeive al zeer vroeg een uitstekend jongmensen, waar andere jongelieden een voorbeeld aan konden nemen. Zonder dat het mij bekend was, bedoelde ik niets dan mijzelve en was ik dan ook een rechte brave Hendrik. Ik lag mij er dan ook op toe, om met veeLkennis verrijkt te worden en in alle mogelijke deugden uit te munten, en als ik mijne luchtkasteelen in de toekomst bouwde, dan stelde ik mjj steeds voor dat ik een juweel van een mensch zpude worden in de maatschappij. Wat echter voor de menschen was verborgen, lag naakt en open voor God, hoewel ik mg' om het laatste al zeer weinig bekommerde. Het kon dan ook niet anders, of door al dat schijnschoon moest mijn hoogmoed zeer geprikkeld worden, die toch van nature ieder mensch is aangeboren.

Onder dat alles, hoewel ik niet in de zuivere leer der waarheid onderwezen werd, zoo kwamen er toch van tijd tot tijd wel eenige priemen in de consciƫntie, waardoor ik begon te vreezen, of het met mij wel goed afloopen zou. Deze waren echter van zoo korten duur, dat ze nog veel lichter, waren dan een morgenwolk.

Toen ik den leeftgd van vijftien jaren bereikt had, verliet ik 't ouderlgk huis, toegerust met de noodige kundigheden en kwam ik elders, om mg' verder te.bekwamen. Zoo begon ik dan mijn

Sluiten