Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noot, neen ik schrikte, en eer ik mijne gedachton kon bijeen brengen, vluchtte ik ijlings als een gejaagde het vertrek uit, om den bezitter van die kapitalen te verzoeken die gelden te bergen.

En toen ik in mgn woning was teruggekeerd, fluisterde van binnen een stem: „gij zijt een groote dwaas, gij hadt met die eene banknoot u zelve uit alle zwarigheden kunnen redden, en • niemand zou dien gemist hebben, want er waren er zoo veel"

Maar de Heere was geweest een vurige muur rondom mij, en ik wist het niet. Het was alleen Zijne bewaring dat ik geen misdadiger werd.

Vraagt iemand of ik geen afgoden had? De grootste en meest afzichtelijke was mijn eigen Ik, die echter zeer werd opgelost in een ander Ik. Veel zal ik hier niet van zeggen, alleen dit, dat de woorden van zekeren dichter in mijn hart waren gegriffeld dien ik toen duizenden malen herhaald heb en aldus luiden:

De band, die 't harte bindt . I Nog sterker bindt de band

Der moeder aan het kind, Van 'tpaar dat hand aan hand

Gebaard met wee en smarte, I Verknocht om niet te soheiden.

Aan hare borst metf melk gevoe d, | Tot dat zij jaren lang gepaard . Zoo lang gedragen onder 't harte I Een kuisoh en vreedzaam leven leiden, Verbindt het bloed. Gelijk van aard.

Waar zoo de liefde viel,

Smolt liefde ziel met ziel, En hart met hart te gader.

Die liefde is sterker dan de dood; Geon liefde komt Gods liefde nader,

Noch is zóó groot.

Wij laten den inhoud van die regels voor hetgeen ze zijn, en deelen ze alleen mede om daar mede uit te drukken hoe mij die afgod w.as, liever dan God, liever dan al wat in den hemel of op aarde bestond. En toen ik 't beeld der moeder in 't kind zag herleven en mgn vreugde daardoor zeer kort werd vermeerderd en de dood het spoedig wegnam, blonk de opstand tegen den Heere van leven en dood door de tranen heen. Nochtans 'k mocht mij nog eenmaal en wel iets langer verblijden en toen was mgn huis een hemel, want al de andere ellenden en zwarigheden waren nu verzoet.

Korte hemel, die aan do levensdraad van een klein broos

Sluiten