Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hier moet ik eenige oogenblikken stil staan bij het wonder van Gods ontferming en ik vraag duizenden malen: „Wel Heere! wat heeft U bewogen om naar zulk een om te zien, als ik ben". Ik was de grootste vijand van God, Zijn zaak en volk. Alleen eeuwig welbehagen was het, dat op mij neder zag, eer er iets begon te leven en in de eeuwigheid zal ik eerst naar waarde den lof van mijn grooten Ontfermer uitgalmen.

Onder het schrijven is het mij, alsof mijn geheele weg mij wordt voorgesteld en als ik alles in bijzonderheden zou verhalen, ik zou een boekdeel daarvoor noodig hebben. Daarom deel ik slechts losse trekken mede.

Welk een onderschejd tusschen mgn weg en Gods weg. Evenals bij Adam leide mijn weg 'van God af en snelde ik te poste naar de hel. Ik bedekte mgn naaktheid met kleederen van mijn eigen weefsel, en zocht, zooveel als ik maar kon, mij voor mgn Schepper te verschuilen en door het uitwendig betrachten van sommige van Gods geboden stelde ik mg'n geweten gerust.

Op zekeren tijd openbaarde zich die vijandschap tegen 'sHeeren volk op een kennelijke wijze, daar ik evenals Saulus was, toen hij een welgevallen had in den dood van Stefanus. Het was in de dagen van de vervolging dergenen, die uit de Hervormde Kerk waren uitgegaan, dus in den tijd der eerste afscheiding. Eenige predikanten preekten in schuren.

Op zekeren dag «moest een van die uitgeweken leeraars voor de rechtbank verschijnen. Hij ging daarheen langs mgn woning, nageoogd door honderden menschen die hem scheldende en spottende volgden, en daarbij allerlei vuilnis naar hem wierpen, waardoor zgn zwart gewaad schandelijk werd bemorst. En ik... zag dat schouwspel aan en verlustigde er mij in, en alleen mijn fatsoen wederbield mij om niet mede te doen.

En zulk een monster zocht de Heere op, mgn weg werd gekruist , God keerde mij om, en waar ik inet mijn rug naar God en met mijn aangezicht naar den duivel stond, werd het nu geheel anders en openbaarde zich de Heere in Zijne ontferming en genade, door mij Zgn geliefden Zoon te openbaren,

Welk een verandering! Eerst dood in de zonden, daarna omgekeerd en voor mg'n Rechter gedagvaard en nu .... gewezen op den aanbiddelijken Persoon, zoodat er nog raad was, waardoor ik veel verlichting kreeg; nochtans de plaats binnen in

Sluiten