Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daden schoten mijn eigen wilde ranken zoo welig uit, dat als de Heere het niet had verhoed, de levende ranken zeker door de wilde binnen in mij waren gedood.

Ik moet hierbij vermelden dat ik met de leerstukken der Grereformeerde leer niet bekend was, zoodat ik genoeg had aan den Heere Jezus. Ik ijverde voor Zijnen Naam, wilde alle menschen 'bekeeren en was dan ook spoedig in betrekking met predikers die klanken hadden, maar ook niet meer. Op die klanken afgaande, geraakte ik in een stroom van dwalingen, of liever moet ik zeggen van dwalenden, want de Heere hield mij staande; het arme zondaarsleven vond ik bij hen niet, en hoewel ik er mijzelven geen verslag van geven kon, zoo gevoélde ik dat er iets ontbrak.

VRIJE GENADE.

Blinde die ik was en nochtans, een discipel. O, hoe menigmaal denk ik aan Petrus, hoe hij met zijn Meester dacht in den dood te kunnen gaan; hoe hij als een dwaze zeide: „dat zal ü geenszins geschieden", en hoe hij later in zijn blinden ijver Malchus het oor afsloeg.

Hoe menigmaal was ik evenzoo, in eigen kracht werkzaam zijnde, om voor den Heere en Zijne zaak te ijveren. Wel kwam het voort uit liefde tot den Heere Jezus, doch ik wilde werken en dacht het al zeer ver te kunnen brengen.

Zoo was het mij eèns, dat ik mij bevond te midden van eenige mannen uit den zade Abrahams naar den vleesche. Na een hevig dispuut zeide ik ten slotte nog eene vraag te zullen doen, welke was uit Spreuken 30 : 4: „hoe is Zijn naam en de naam Zijns Zoons? Zoo gij het weet." Hierop spuwde een hunner mij vlak in het aangezicht en ik ik was verblijd, dat ik smaadheid had mogen lijden om den naam des Heeren. Ik had zeer geijverd voor den Heere der heirscharen en ik had slechts verbittering verwekt.

Op een anderen tijd ware ik bijkans door mijn blinden ijver over boord geworpen, als de Heere het niet krachtig had belet.

Schaamte moet mijn aangezicht bedekken, als ik er aan denk, welk een sterk jongeling ik was in eigen kracht, maar vrije genade is het dat de Heere Zijn woord aan mij kwam te bevee-

Sluiten