Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder dat alles rustte ik niet om de Waarheid te kennen, sloeg daartoe een verkeerden weg in en zoeht het bij de menschen, om daar licht in mijne duisternis te vinden. Het duurde meer dan zes weken, dat ik van den eenen gebroken bak tot den anderen liep, zonder eenige verlichting te bekomen

Ik was letterlijk radeloos en, hoewel zuchtende tot Hem wiens naam Raad is, zoo meende ik toch dat ik geene verhooring vond. Doch Hij kwam op Zijn tijd, niet op den mijne, en begon Zgn woord te vervullen dat uit Hosea 2: 13 er op volgde: ,en Ik zal naar hun harte spreken."

Ik had een slapeloozen nacht doorgebracht en stond ten vier ure van mg'n leger op. Toen ik mij in de eenzaamheid bevond, nam ik mg'n Bijbel, drukte die aan mg'n hart en viel zoo op mijne knieën en zeide: „Heere! ik weet dat dit Uw eigen Woord is, hier staat het in, ik bid U leer mij en onderricht mg.

En toen? toen heeft de Heere mij onderwezen in al de leerstukken der waarheid. Drie maanden achtereen lag ik iederen morgen te vier ure met den Bijbel voor mij op de knieën en, evenals de moorman van Candace, kreeg ik er een uitlegger, de allerbeste Uitlegger bij en werd ik onderwezen in datgene, wat toen nog voor mij verborgen was. De eene verwondering volgde op de andere en ik ondervond dat er geen betere school was dan de school van Jezus Was ik in de beproefde waarheid onderwezen geworden uit de oude schrijvers, dan had de duivel mij kunnen aanvallen en zeggen, dat het maar aangeleerd en dus maar verstandswerk was, doch daar kon hg geen vat op krijgen. Ik kende toen geen oude schrijvers en heb ik ze later leeren kennen en liefgekregen, dat was, omdat ze diezelfde waarheden verkondigden die ik van den Heere geleerd had. Nochtans kwam de vijand bij het einde van dat hemelsch onderwijs en was het mij of hij, terwijl ik op de knieën lag, mij met een kille hand tot driemalen toe nederduwde, terwijl hij zeide: „Nu weet gij dan dat God van eeuwigheid de Zijnen heeft uitverkoren en dat er zoovelen zullen zalig worden,, als God van eeuwigheid daartoe verordineerd heeft, maar waar zijt gij nu, staat uw naam ook in het boek des levens?"

Ik stond sidderende van mijn knieën op en moest erkennen, dat het mij niet bekend was of mijn naam daar stond geschreven , doch had de deugd van Gods rechtvaardigheid zoo lief

Sluiten