Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ gekregen, dat ik veel liever wilde verloren gaan dan dat de

■ Heere om mijnentwil een Zijner volmaakte deugden zoude krenken. Ik had zulk een aangenaam en verrukkend gezicht gekregen in het eeuwig welbehagen, en hoe de Heere alleen uit vrije genade, zonder de allerminste geschiktheid in den mensch, den armen zondaar zaligt en dat alleen op het doen van de Heere Jezus, dat ik niet te doen had dan als een gansch hulpelooze en ontbloote, die zijn eigen kracht had verloren, mij aan de voeten van den Heere Jezus neder te leggen.

Ik behoef niet te zeggen, dat ik ophield met menschen te bekeeren. Het werk om te prediken , dat ik zelf begonnen was, hield op, hoewel ik niet ophield om, waar ik kon, te getuigen tegen de dwaling der algemeene verzoening en tegen alles, wat tot verwatering leidde van de leer van vrije genade.

Ook het werk, om haar te bekeeren die mij het liefste was op de wereld, had de Heere mij uit de hand genomen; want Hij was daar zelf mede begonnen. En het bleek, dat Zijn werk beter was dan het mijne. Hij werkte in haar zoo krachtdadig en onwederstaanbaar, dat ik mij verblijden mocht, dat zij weldra als een arme verloren zondares genade vond in de oogen van haren grooten Borg en Zaligmaker.

Ik word onder het schrijven bepaald bij een zekere zaak, die mij zeer tot bemoediging was en mij* duidelijk en klaar de bemoeienissen Gods bewees.

In de stad mijner inwoning leefde een man die een gefondeerd Christen was. Hij had al jaren op zijn ziekbed gelegen, dat dikwijls een predikstoel was en waarop hij zich veel bezig hield met zijn gedachten en ondervindingen te boek te stellen. Toen het openbaar werd dat ik van het eigen werk was afgebracht, kreeg ik een uitnoodiging van hem' om hem te bezoeken. Ik had den man nooit gezien en zoover ik weet, hij mij ook niet. Toen ik aan zijn leger zat, verzocht hij mij een geschrift te lezen dat hij, maanden geleden, had geschreven toen op zekeren avond genoemde prediker verscheidene menschen om zich had verzameld, waaronder ook ik mij bevond. Dienzelfden avond had de man die zaken op zijn hart gekregen en had de Heere hem toen bekendgemaakt, dat de vereeniging dien avond tot stand gebracht , door Hem zou worden uitgeroeid, omdat er kinderen Gods onder waren. Toen nu die vereeniging die zestig leden

9

Sluiten