Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telde, ten gevolge van mijn protest tegen de dwalingen uiteen spatte, zoodater niets meer van overbleef, vond de man noodig, mij tot hartsterking zijn geschrift te laten lezen, waarin ik mij zeer verblijdde en waardoor ik mij versterkt gevoelde om, wat er tegen op mocht komen, in des Heeren kracht te ijveren voor dc oude beproefde Waarheid

Maar ik kan niet alles mededeelen. In het kort slechts dit: dat ik sedert heb leeren verstaan dat er voor God van den mensch niets in aanmerking komt; dat noch tranen noch gebeden noch gestalten eenigen grond tot zaligheid kannen uitmaken, doch dat alleen Jezus Christus en. Die gekruisigd alleen de grond van zaligheid worden moet. Vraagt men of het dan geen begeerlijke zaken zijn, die we daar noemden? Ze zijn begeerlijk en zielverkwikkend; het zijn slechts wegen langs welke de Heere Jezus de ziel ontmdet, doch geen grond van zaligheid. De specerijen evenmin de tranen die Maria weende bij het ledige graf noch de zielszuchten of de brandende liefde tot den Heiland konden haar vertroosten; zij moest den Persoon zelf hebben en toen ze Dien had, haar gestorven, maar nu verrezen Zaligmaker, toen werden de tranen afgedroogd en aan haar en de andere discipelen en discipelinnen des Heeren werd bevestigd, wat onder den ouden dag reeds gezongen werd: „de zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagden."

Wat ben ik lang wederstrovig geweest om te doen wat de Heere mij op de hand zette, om Zijn woord te prediken. Opmerkelijk is het mij dat toen ik zelf dat werk op mn nam ik altijd gewillig en gereed was, maar toen de Heere kwam, om mij aan het werk te zetten, toen was ik een gansch onwilngen die allerlei tegenwerpingen had, daar ik mijzelven als de minste en onbekwaamste van allen bevond. Eindelijk zegevierde de genade in mij, zoodat ik gewillig gemaakt en aan mij toegepast werd 't geen geschreven staat in Jee. 6.

Zoo begon ik het werk ongedacht, zooals ik reeds vroeger beschreef en sedert heb ik, werkende met mijn handen, het Evangelie mogen prediken tot op dezen dag. Nu de Pe grim in dien arbeid is grijs geworden en terugziet op den afgelegden weg, waarop hij meer dan in zestig steden en dorpen van ons Vader-

Sluiten