Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ieder voor z'ch zeiven achter zich heeft en dien nog bewandelt, waarvan wij eenige ervaringen van onderscheidene kruisdragers nederschreven en ten slotte nog enkele laten volgen; een ieder dóe er winste mede voor zich zei ven.

I.

NA 'T KRUIS DE KROON.

R. was door genade uit de duisternis overgebracht tot Gods wonderbaar licht en hoewel hij bij tijden en oogenblikken uit de vruchten zijn rechtvaardigmaking mocht opmaken en soms zeer zoete uitlatingen der liefde en honingzoete droppelen uit de steenrots mocht genieten, zoo was hij nochtans niet verzekerd van zijn aandeel in Christus want als zijne gestaltens waren opgedroogd, stond hij weder in twijfel.

Daarbij had hij een kruis, zooals misschien geen van de kruisdragers er 'een had, dat o zoo lang en zöö zwaar was. Zgn vrouw en drie zoons waren, indien hij met hen de wereld had willen dienen, alles voor hem, doch daar zijn handel en wandel als zooveel doodsteken in hunne beenderen waren, zoowaren zij voor hem groote en scherpe doornen in het vleesch, en de kinderen Gods waren in hunne oogen als pesten , en niet één waagde het den voet over den dorpel te zetten.

Daar wordt hij door een ernstige ziekte aangetast en degene, die voor hem het middel was geweest tot zijne bekeering, had geen toegang tot den zieke, want hij was de grootste pést en, had de verandering op zijn geweten, naar de meening van de vier huisgenooten.

De verzoeken van den zieken hadden nochtans de overhand; een der zoons kwam den man uitnoodigen. En o, welk een liefelijke ontmoeting, de bekommerde was tot volle verzekering gekomen van zijn staat, en afgewisseld door herhaalde bloedspuwingen, deed hij niets'anders dan den Heere groot maken. Met een heldere stem rièp hij uit: ,o volk van God! maak den Heere groot in al Zijne ambten, staten en weldaden," en uitroepende: „Kom Heere Jezus! kom haastig!" was hij in een oogenblik boven. É$tÊ&

Zijn lang kruis paste juist over de Jordaan, zonder doodstrijd

Sluiten