Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de wereld en de zonden, waarvan hij een iegekjk vermaand en waarschuwd, die er zijn leven in zoeken en vinden wil, immers zegt hij er van, jjdelheid der ijdelheden, 't is al ijdelheid en kwelling des geestes, en waarlijk, zulk een wijs koning als Salomon was, die daarbij alles onderzogd had en bij ervaring geleerd, kon daarover het beste oordelen.

En wat het tweede aangaat, waarvan hij hier spreekt, is de nuttigheid der ware wijsheid, welke hij verheft boven robijnen , en al wat men begeren mag, zegt hij, is met haar niet te vergelijken, Spreuken 8: 11.

Doch niet alleen spreekt Salomon hier van de nuttigheid der wijsheid, maar toont te gelijk aan, wat de wijsheid der wijzen niet vermag, en vooral in tijden, als een volk in banden en benauwdheid verkeerd, en zij door hunne vijanden worden aangevallen, was net mogelijk, hun te overwinnen en eene voleindiging met hun te maken.

Dat dit waarheid is M. H. word ons duidelijk uit de woorden van onzen tekst, waarin de koning Salomon zulk een armen wijzen man voorsteld, die als middel in Gods hand, door zijne wijsheid, niet alleen de stad, maar deszelfs inwoners verlosten van een trotschen vjjand, die met zijn heirleger was gekomen, om zoowel de stad, als de lieden daarin te overwinnen, en door macht van wapenen te verslaan, of ze te doen bukken onder zijn strenge heerschappij.

En om U dit nader te verklaren, zal ik uwen aandacht bepalen bij de volgende hoofdzaken, uit de woorden van den tekst.

verdëlTng.

1. De stad met zijn weinig lieden.

2. Het gevaar waarin zij verkeert.

3. De wonderbare verlossing.

4. De ondankbaarheid des volks.

Sluiten