Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLARING. Het eerste dan, waarvan de koning Salomon spreekt in de tekst, is een kleine stad, met weinig lieden daarin, want zegt hij, daar was een kleine stad, en weinig lieden waren daarin. Wat nu een stad is, en waarom hij zoo genoemd word, is eene zoo bekende zaak, dat het niet nodig zal zijn, dit nader te verklaren, alleen willen wij er dit van aanmerken, dat hij onderscheiden is van een vlek of dorp, en om zijne muren, poorten, torens, wallen, en verdedigingsmiddelen, hoe klein dan ook, een stad genoemd word, en zeker is het om deze reden, dat ook Salomon deze een stad noemd, hoezeer zij weinig inwoonders bevatten. De toestand, waarin deeze stad, met zijn weinig lieden verkeerde, was niet gunstig, want zegt Salomon, een groot koning kwam tegen haar, en hij omsingelde ze, en hij bouwde groote vastigheden tegen haar.

Hiermede wil Salomon aantonen, zulk een vorst, die over een machtig leger had te beschikken, en die al zijn strijdkrachten vereenigde om zich toe te rusten en een krachtige aanval te ondernemen tegen doze kleine stad, met zijn weinig lieden daarin.

En om zich nu van de overwinning te verzekeren, zal hij haar met zijn leger omsingelen, of insluiten, ten einde haar de vlugt te beletten, en om ze nu van nabij te bestoken bouwd of legd hg sterke vastigheden tegen haar aan , die hun van zelfs aan de eene zijde zullen dienen ter beveiliging, en aan de andere zijde om haar spoedig te overwinnen, of tot de overgave der stad te noodzaken.

Edoch, welk een groot koning hij wezen mogt en met welk een machtig leger hij tegen deeze kleine stad, met zijn weinig lieden was opgekomen en hun reeds had omsingeld en sterke vastigheden had aangelegd, was nu de toestand van de weinig lieden der stad hopeloos ?

Neen, o neen! want zegt Salomon men vond daar eenen armen wijzen man in die de stad verlosten door zijne wijsheid.

Sluiten