Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van zelfs wil hiermede de prediker ons aantonen waardoor de stad met zijn weinig lieden er in, verlost werd. Immers, dit was niet door kracht van wapenen, die men gewoonlijk aangrijpt, om zieh tegen de vijand te verdedigen, of door den raad van groote en edelen, die daarin in den regel eene eerste plaats bekleden, o neen! het was een armen en geringen man, die daar ais een stille en afgezonderde leefden, en zelfs bij de lieden der stad in geen de minste aanzien was, zoodat men in deeze benaauwde en kommervolle toestand, nergens minder op bedacht was , als op dezen armen en geringen man, die, hoewel hij niet veel aanzien had, nogthans met veel wijsheid begaafd was, en daardoor het middel in Gods hand, dat die kleine stad, met zijn weinig lieden daarin, door zijne wijsheid of wijzen raad verlost werd van een groot en machtig koning, die met al zijn strijdkrachten was gekomen tot hun verderf en ondergang.

Werd dus het volk van Juda verlost op het ootmoedig gebed van Hiskia, van den machtigen Assyrier , en het volk van Israël door de wonderdadige wapenen van Gidion, van het talrijk leger der Midianiten, hier zegt de prediker, was het door de wijsheid van een armen wijzen man.

Doch nu blijft ons hier ten slotte de vraag noch over, hoedanig hebben de lieden der stad deeze groote en wonderbaare verlossing, door middel van dezen armen man erkend?•

Wij antwoorden, o schandelijk en ondankbaar, want de prediker zegt maar geen mensche gedacht des /elven armen mans.

Wat den historisehen zin der woorden hier aanbetreft, behoeft naauwelijks verklaard te worden, daar de ervaring leerd, hoe arme en geringe lieden, hoe zeer zij met wijsheid begaafd »ijn, en dit met daden betonen, nogthans spoedig vergeten worden, en zelfs zjj, die er profijt van genoten hebben, er niet meer aan denken, daar men ifl»

Sluiten