Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegendeel van rijken en edelen met veel ophef spreekt en haar naam en daden zoude willen vereeuwigen. Trouwens, hier was dit met dezen armen wijzen man het tegendeel, daar er geen van de lieden der stad waren, die de weldaad erkenden, en het dus met de snoodsche ondankbaarheid beantwoorden, terecht heeft dan ook den wijzen prediker in zijn spreuken hierop aangemerkt, Cap. 19: 4, het goed brengd veele vrienden toe, maar den armen word van zijnen vriend gescheiden. Edoch, hoe zeer dit waar mag zijn, zoo leerd nogthans de ervaring, hoe nuttig den armen wezen kan, en vooral dezulken, die God met wijsheid begaafd heeft, hetwelk ons duidelijk gebleken is uit de woorden van den tekst, die wij Uwen aandacht verklaard hebben.

Dan, eer wij eindigen, willen wij deeze vraag noch beantwoorden, namentlijk:

Zoude deze waarheid, door den prediker als door den Geest van God gedreven zijnde aangetekend, niet een hogere en diepere betekenis hebben als wij reeds verklaard hebben V en zoude den H. Geest ons hierdoor geen grooter verlossingswerk willen aanwijzen, als wij uit den historischen zin hebben aangetoond?

Het antwoord hierop M. H. is, naar onze overtuiging van ja, hetwelk wij ulieden uit het volgende willen aanwijzen.

Vooreerst dan, de gelovigen, die de uitverkorenen des Vaders zijn, en de geroepene Heiligen hier op aarde, worden een stad genoemd, en hoewel zij klein is tegenover de groote menigte ongeloovigé, die niet tot deze Godstad behooren, zoo mag zij haar beroemen op dezen •heerlijken naam, hun door God zelfs gegeven.

En dat dit waarheid is, zal ons duidelijk worden, als wij de hier aangehaalde plaatsen uit Gods Heilig woord va aanmerking nemen, waar zij niet alleen een stad op

Sluiten