Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En waartoe zal dan de Naam des Heeren den gelovigen als dien sterken toren dienen?

Eerst, tot een heerlijk licht om den vijand te bespieden en te onderkennen, want God is een licht en gansch geene duisternis is in Hem, zoodat wij hier met David zeggen, bij U is de fontein des levens, en in uw licht zien wjj het licht Ps. 36: 10, en ten tweede zal die Naam, als dien sterken toren hun dienen, tot een toevlugt waar zij henenvlieden in tijden van benauwdheid, wanneer de vijand hun aanvald, en zij met David noch denken een der dagen in de hand van dien helschen Soul om te komen, o! dan, maar dan ook alleen, zijn zij veilig en kunnen met denzelfden David zeggen, in God is mijn heil, en mijne eere, de rotsteen mijner Sterkte, mijn toevlucht is in God, vertrouwd op Hem t' aller tijd, o! gij volk storttet ulieder harten uit voor zijn aangezichte, God is ons eene toevlugt Sela. Ps. 62: 8, 9.

Ten vierden wordt het een stad genoemd, om hare wallen, die dezelve moeten dienen tot sterktens en beveiliging tegen den vijand, die het ondernemen mogt dezelve in te nemen en de weinig inwoners te overwinnen.

Doch nu is hier de vraag, welke toch zijn die wallen, waardoor die kleine Godstad versterkt is en gewaarborgd tegen eiken aanval van den vijand, die er op mogt losbranden ?

Hierop antwoorden wij het volgende:

De eerste daarvan is de eeuwige verkiezing Gods des Vaders, die uit vrije zondaarsliefde die weinig lieden der stad heeft uitverkoren tot de eeuwige zaligheid en heerlijkheid, want veele toch zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Heeft nu God zeiven hun uitverkoren, en is Hij zoo onveranderlijk als dat Hij eeuwig is, o! welk een sterke wal heeft dan die Godstad met zijn weinig lieden, waardoor zij voor den vijand gewaarborgd is, en verzekerd van hun verlossing en zaligheid, want die Hij

Sluiten