Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Rom. 8 : 30.

Geen wonder als David er zich veilig in gevoeld, dat zijn geloofstaal zich aldus laat horen, of mij schoon een leger belegerden, mijn harte en zoude niet vreezen, ofschoon een oorlog tegen mij opstonde, zoo vertrouw ik hierop. Ps. 27 : 3.

De tweede wal, die deeze kleine stad waarborgt, is het eeuwig en onveranderlijk verbond der genade, der verlossing en des vreedes. Jez. 54: 10.

O! dat verbond tusschen Vader en Zoon, over de verlossing van die weinig lieden der stad, wie kan het omvatten, het verstand verdwijnd en het geloof aanbid, en geen wonder het legd in de stille eeuwigheid, waarin alles zich vereenigden in God, van wien wij moeten uitroepen Gij zijt groot en wij begrijpen u niet.

Heeft er dus een overeenstemming plaats gehad tusschen de Godlijke personen van Vader en Zoon, over de verlossing van de weinig lieden der stad, waarin des Vaders eisch door den Zoon is ingewilligd, en Hij zichzelven voor hun en in hunne plaats tot borg gesteld en gegeven heeft, dan zijn zij toch gewis als bondelingen hierdoor gewaarborgd van hunne zaligheid en het eeuwig leven, en geen vijand zal in staat zijn, dit hun in eeuwigheid te ontnemen, neen integendeel, de poorten der Hel zullen hun niet kunnen overweldigen, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijne goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond ruijnes vreedes zal niet wankelen, zegt de Heere uwe ontfermer.

En wat de derde wal of sterkte aanbetreft, die deeze kleine stad waarborgd, is de dadelijke voldoening van den Verbonds-Middelaar Jezus Christus aan het kruis, waar Hij zijn reeds opgenome werk volbragt heeft, en zijn bloed heeft laten stromen tot vergeving hunner zonden, ja wat meer zegt, hun schuld betaald, de wet voldaan,

Sluiten