Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden er in eene nacht, honderd vijfentachtig duizend gedood, en daarom, laat de vijand komen als een stroom, de Geest des Heeren zal de banire tegen hem oprichten, ja laat hij de Godstad met zijn weinig lieden omsingeltn, en sterktens tegen hun opwerpen , ja laat hg zgn pijlen scheipen om den rechtvaardigen te treffen , zoo zal nogthans alle instrument dat tegen hun bereid word, niet gelukken, integendeel zal haren muur, poorten, torens, wallen en verdedigingsmiddelen haar een waarborg zgn, dat bij onoverwinlgk is, want God is in het midden van haar, zij en zal niet wankelen, tot in eeuwigheid. Ps. 46 : 6.

Doch wat wil de prediker ons te verstaan geven, als hg* zegd, dat de stad klein is, en de lieden weinig?

Immers niet anders als het klein getal gelovigen, die in waarheid God vrezen, en die door genade burgers en inwoners van deze Godstad geworden zgn, en die in volle nadruk een klein kuddeke uitmaken, tegenover het groot getal vijanden, en godlooze zondaars, die vervreemd zgn van God en Christus, en als vijanden van die weinig lieden zich openbaren.

Zgn er dus veele geroepen, er zgn maar weinig uitverkoren , terwijl God zelve het bepaald tot een uit een stad en twee uit een geslagt, die Hij zal aannemen en tot Zion brengen. Jer. 3: 14. Terecht dan door den Prediker uitgedrukt, dat het een kleine stad was, en weinig lieden daarin, waarvan de eerste wereld en Sodom de bewijzen zgn, en er maar eene Jozef in Egypte gevonden werd.

En wat zegt nu de prediker verder van deeze kleine stad, met zgn weinig lieden er in?

Ende een groot koning kwam tegen haar, en hg omsingelde ze, en hij bouwde groote vastigheden tegen haar.

De Duivel dan, die rondgaat als een briezende Leeuw, zal hier die groote koning en vorst der duisternis zgn, die met de gansche magt der Hel, en vereenigd met de

Sluiten