Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goddeloze , en van God vervreemde vijanden samenspant, om de gemeente Gods aan te vallen, en was het mogelijk, van de aarde uit te roeijen.

Edoch, als overwonne vijanden, door Vorst Enmaniel, den Koning zijner kerk en gemeente, die hij door Zijn eigen bloed verkregen heeft, zal het een te vergeefs werk zijn, daar alle instrument dat tegen haar bereid is, nimmer zal gelukken.

Dan, al zijn zij overwonne vijanden, zoo kunnen zij, onder Gods hooge toelating, die kleine stad met zgn weinig lieden, door het vuur der vervolging noch zoodanig benaauwen dat ze van alle zijde verlegen staan, vanwaar zij redding hebben te wachten, zooals dit het geval was met de lieden der stad, waarvan de prediker hier spreekt in den tekst.

Dan, wij vragen hier, hoewel zij van alle zijde in banden verkeerden, was hun toestand nu geheel hopeloos ? Neen, o neen! men vond daar noch een armen wgzen man, die de stad verlosten door zijne wijsheid.

Jezus Christus, die hoewel Hij de eeuwige God was, en zeggen kon, de weereld is mijne met al haare volheid, zal nogthans dien Armen man zgn, die door Zijn ondoorgrondelijke wijsheid deze Godstad verlosten, en om hierin het hooge doel te bereiken, moest Hg arm worden, daar Hij rijk was, opdat wg gelovige , door Zijne armoede zouden rg'k worden.

Hg moest dus arm worden en geboorte, arm en opvoeding, arm en leven, zoodat de vossen noch holen en de vogelen des hemels nesten hadden, maar den Zoon des menschen niets, waarop Hij het hoofd kon nederleggen.

Doch waardoor heeft Jezus deze Godstad met zgn weinig lieden, de gelovige verlost? Immers niet door kracht van wapenen of geweld, o neen! maar alleen door zijne wijsheid.

0! dat eeuwig ontwerp der verlossing of raad des vredes,

Sluiten