Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin God den Vader met zijnen Zoon handeld over deze weinig lieden de uitverkoornen, die reeds met alle menschen in Adam onder het oordeel van dood en verdoemenis lagen ingesloten ejj als onder de macht van hunne -vijanden, de Duivel, wereld en vleesch.

En wie zal het nu zijn M. H. die hier met zijn harte Borge zal wezen hun te verlossen en verzoening en vreede te weeg zal brengen?

0! diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, mogen wij hier met Poulus wel uitroepen, het is Hij , die de wijsheid zei ven is, den Heere Jezus Christus, die met zijn eeuwige borgtogt tusschen beide trad, en aannam, alles te doen wat tot hun verlossing en zaligheid nodig was, en om nu dat hooge doel te bereiken, moet Hij arm worden en de gestaltenis van een dienstknecht aannemen, om de weinige lieden, die van nature dienstknegten waren van Duivel, wereld en vleesch, tot kinderen Gods te maken, en erfgenamen van den hemel en de zaligheid.

O! wonder aller wonderen, mogen wij hier wel uitroepen, een doodelijke stilte heerst er in de eeuwigheid, terwijl de Engelen daarna begerig waren, er de diepe wijsheid van in te zien, hoe het kon geschieden, dat een arm zondaar met God verzoend konde worden, en de Godstad met zijn weinig lieden verlost.

Trouwens, al stond hemel en aarde, Engelen en menschen hier verlegen, Jezus Christus, die den alleen wgzen God en Zaligmaker is, zal door Zgn eeuwige wijsheid, de weinig lieden verlossen van een machtigen vijand, en ze maken tot vrije kiuderen Gods en deelgenoten van zijn eeuwig koningrijk, hetwelk Hij dadelijk gedaan en volbracht heeft aan het kruis, en om dit werk nu luister bg te zetten, zullen wij er de volgende regelen noch bijvoegen:

Sluiten