Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo ' willen wij met betrekking tot de verloste zelve door Christus te weeg gebragt, er het volgendè noch bijvoegen.

O! is er eene zaak, waar de verloste door het bloed des verbonds aan schuldig staan, dan is het wel het stuk van ware dankbaarheid en erkentenis voor de onuitspre-. kelijke. weldaad, hun door Christus te weeg gebragt. i

0! wat' al tijden gaan er niet voorbij dat- men daarin des Armen Mans niet gedenkt, Nam. hoe diep Hij zich heeft moeten vernederen , om die kleine stad, met zijn weinig lieden daarin', te verlossen en zalig te maken.

Immers, naar de waarde die het insluit tegenover hunne diepe onwaardigheid in hunzelven, moesten hunne harten, altijd vervuld zijn en hunne, tongen overvloejjen van des Heeren lof, en ih de erkentenis van des Armen Mans Jezus Christus diepe wijsheid in het ontwerpen en volbrengen van dat groote verlossingswerk. Trouwens, boe zeer dit waarheid is dat het hun betaamden en zij dit ook hartelijk zouden begeren, och, wat hebben zij over het tegendeel niet te klagen, gelijk de ervaring dit tot hen schade maar al te overvloedig leerd.

Ja wat meer zegt, o! hoe is het hart niet menigmaal vervuld met aardsche beslommeringen, waarvoor die zoete overdenking van dat groote verlossingswerk, een plaats moet ruimen en des Armen Mans niet gedacht word, wat Hij uit liefde gedaan heeft, om arme zondaren van een anders gewis verderf te verlossen en zalig te maken.

Dan, hoe dit ook zijn mag, het legt toch in de keuze hunner ziel, om de wijsheid en liefde van Jezus daarin te erkennen, hetwelk zij dan ook bij oogenblikken tot hun zalige troost en blijdschap mogen ondervinden, en eenmaal en zeker, als zij, als de verlosten door het bloed des kruises een plaats zullen bekleden onder de schaar die niemand tellen kan, zullen zij dit onafgebroken met volmaakte tonen verrigten, en zich eeuwig verblijden met diepe bewondering over dat groote werk der verlossing

Sluiten