Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel zijn ouders arm waren zoo gaven zij nogthans den kleinen Martinus een Godsdienstige opvoeding.

Te Mansveld, waar zijn vader zich later met ter woon had gevestigd, ontving Luther zgn eerste onderwijs, en daar hij zeer vlug was in het leren, bragt zijn vader hem eerst op de school te Maagdenburg toen hij 15 jaren oud was, en het daaraan volgend jaar te Eisenach, alwaar hij door langs de huizen te gaan zingen en bedelen, in zijn behoefte moest voorzien.

Daar Luther een bijzonder talent had van zingen, trok dit de aandacht van een zekere vrouwe Gotta genaamd, die hem in haar huis en aan haar tafel nam.

Drie jaren later, zijnde het jaar 1501 , ging hij naar de hogeschool te Erfurt, alwaar hij al zijn krachten weiden aan de wetenschappen, en de Heere het dermate zegende, dat hij twee jaren later tot den rang van Magister in de letteren verheven werd om vervolgens, naar de begeerte zijnes vaders, in de rechten te gaan studeren.

Trouwens, hoewel dit de begeerte zijns vaders was, zoo had de Heere met Luther iets anders voor, gelijk uit het volgende blijken zal. Het gebeurden eens, dat Luther met zijn vriend Alexius op reis zijnde, onder een zwaar onweder zijnen vriend, door den bliksem getroffen en van zijne zijde werd weggenomen.

De indruk die dit op Luther maakten was dermate, dat hij zich geheel onttrok van de studie, en in het jaar 1505 in een klooster der Augustijner monniken te Erfurt ging om zich alzoo van de wereld te onttrekken, en als een kloosterling zijn leven ten einde te brengen.

Doch ook hier vond Luther niet, wat hij zich wellicht had voorgesteld, daar hij, in plaats van een stil en afgezonderd leven, al dadelijk moest beginnen met zwaren arbeid te verrigten , en de onaangenaamste huisdiensten te doen, en daarbij noch dikmaals met den bedelzak in de stad moest rondgaan, om aalmoessen in te zamelen.

Sluiten