Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan, onder dat alles bleef Luther een trouwe onderzoeker der heilige schrift, en daar zijne ziel naar vreede haakten, en hij het in al zijn werk niet vinden kon, riep hij menigmaal onder een zwaren strijd uit, ik ellendig mensch, wie zal mij verlossen van het ligchaam dezes doods!

Evenwel liet Luther niet af met vasten en bidden, en sloot zich soms dagen achtereen op in zijne cel, om zijn vleesch te kruizigen, en met geesselslagen voor zijne zonden te boeten , en niets onbeproefd te laten, om rust en vreede voor zijne ziel te mogen verkrijgen, daar er nogthans uit de werken der wet geen vleesch voor God gerechtvaardigt kan worden.

Doch wat zal nu het middel zijn, dat God gebruiken zal om Luther uit zjjn zielsangsten te verlossen?

Een oude kloosterbroeder die nu en dan eens met Luther sprak, over de kracht des geloofs en hem den inhoud van het Euangelie verklaarden, waaruit hij hem aantoonden, dat de mensch niet uit zijne werken \ oor God kon gerechtvaardigd worden, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, en dat alleen het geloof de wereld kon overwinnen.

En ziet M. H» daar ging het licht des Geestes en des geloofs in zijne ziel op, en Luther werd tot zich zeiven gebragt, en kreeg trapswijze meer en meer te zien, hoe en op welke wijze, langs welk een weg en door welk middel een zondaar' met God verzoend kon worden, en een deelgenoot van den hemel en de zaligheid.

Doch wat stond er nu met Luther te gebeuren?

In het jaar 1508 werd bij door den Keurvorst van Saksen als hoogleeraar aan de hoogeschool te Wittenberg beroepen, welke roeping hij aannam, en daar met groote zegen werkzaam was, en zijne toehoorders inzonderheid met de H. Schrift bekend maakten.

Sluiten