Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die dat werk begonnen had, zal het nu ook voortzetten, in weerwil van' romens banvloeken, en het woeden der vijanden,.

. Nauwelijks had Luther zg'n' 95 stellengen tegen den pous van romen aangeplakt, of God verwekten ook Philippus Melanchton, die op zijn i 3d* jaar naar de hogeschool ging te Heidelberg, eu onder dén zegen des Heeren zoo ijverig werkten, -dat hij op zijn 17de jaar het leeraarsambt bekleeden, èn in 1518, als hij den ouderdom van 21 jaar bereikt had, door den keurvorst Frederik den wijzen, naar de hoogeschool te Wittenberg werd beroepen, hetwelk hij aannam. Hier was het dat hg' met Luther in onvermoeiden arbeid het werk der hervorming voortzetten, en daar het Gods werk was dat hg' met Luther begonnen had zal Hg' het voortzetten, door die groote en beroemde mannen als Philippus Melanchton, Ülrich Zwinglius, Johannis Calvgn, Johannis Knox die in Schotland zegevierend voor de waarheid optrad, Guido de Bres, die te midden van het vuur der vervolging de Nederlandsche geloofsbelijdenis vervaardigden, welke in 1561 door den druk werd uitgegeven, welke in 1563 achtervolgd werd door den Heidelbergschen Catechismus, welke die twee beroemde mannen Kasper Olevianus en Zacharias Ursinus hadden opgesteld, welke door een sg'node te Heidelberg onderzogt werd, nagezien en goedgekeurd, en terstond in twee talen, zoowel in het latijn als in het Duids het licht zag, zoodat dit goude kleinnood, als middel in Gods hand, niet weinig aan de hervorming heeft toegebragt, dewijl daarin al de Euangelische waarheden die tot zaligheid nodig waren, overeenkomstig Gods woord, daarin vervat waren.

Wel is waar, het heeft daarna niet ontbroken aan vijanden en vervolgers, ook in Nederland, die al hun krachten vereenigden, om dit vuur der hervonning uit te blusschen, doch als God werkt, wie zal het dan keren.

Sluiten