Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En waarlijk dit heeft, dë uitkomst bevestigd, want-hoezeer een Arminius in het begin der l,6d? eeuw met zijn aanhang al zijn pijlen gescherpt had en in het hels vergift gedoopt, om den glans der waarheid te verdonkeren. God van den hemel heeft ze stomp gemaakt en door middel van het Sijnodns te Dordrecht, zijn waarheid zegevierend op den kandelaar geplaats, en op eeuwige grondvesten doen nederzinken.

Laat dus rome met zijn pous donderen en zijn banvloeken uitspreken tegen de hervorming, en het gansche leger der vijanden de kleine Godstad, met zijn wéinig lieden daarin aanvallen, en de gansche macht der hel zijn sterktens tegen dezelven opwerpen, de poorten der hel zullen dezelven niet overweldigen, te meer, daar zij gewaarborgd is door haare muren, poorten, torens, wallen en verdedigingsmiddelen, zooals wij reeds verklaard hebben.

Is God zelve nu in 't midden van haar, dan zal zij niet wankelen, want Hij zelve zal ze beschutten, ja wat meer zegt, te midden van vuur en vlam, en het woeden der vijanden, roept Hij hun als van den hemel noch toe en vreest niet, want ik ben met u, en zijt niet verbaast want ik ben u God, ik sterke u, ook helpe ik u, ook ondersteune ik u, met de rechterhand mijner gerechtigheid. Jez. 41 : 10.

Laat dan het leger der vijanden zich opmaken en de wapenen tegen God en zijn waarheid opnemen, eenmaal en zeker zullen zij ondervinden, wat Hanna eenmaal tegenover haare vijanden uitsprak, 1 Sam. 2 : 10, die met den Heere twisten zullen verpletterd worden; Hij zal in den Hemel over hen donderen, de Heere zal de einden der aarde richten, en zal zijnen koning sterkte geven, en den hoorn zijns gezalfden verhogen.

Trouwens, dit heeft de Heere dan ook getoont, ten tijden der hervorming, toen Hij de kleine stad met zijn weinig lieden daarin, van een groot en machtig koning,

Sluiten