Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den pous van rome verlost heeft, die met zijn ontzachlijk leger, zijn gehoorzame ouderdanen, haar omsingeld had en groote vastigheden tegen haar gebouwd had, om als een alleenheerscher, door zijn ijzeren septer, alles te doen bukken onder zijn macht en heerschappij, en Gods kerk en waarheid onder de puinhopen van afgoderij en bijgeloof voor altoos te begraven, en het licht der waarheid uit te blussen.

Doch o! wonder aller wonderen, men vond daarin noch een Armen wijzen Man, Martinus Luther genaamd, die, hoewel met zingen en bidden langs de straten in zijn behoefte moest voorzien, en als een arme monnik met den bedelzak moest rondgaan, nogthans onder dit alles, onder Gods voorzienig bestuur, met gaven en wijsheid werd toegerust, om op zijn tijt, als middel gebruikt te worden, de kleine Godstad, met zijn weinig lieden daarin, van zulk een machtigen vijand te verlossen en het licht der waarheid en al zijn glans en luister te voorschijn doen treden, en in weerwil van romens banvloeken en vuurvlammen, de stad door zijne wijsheid verlost heeft.

Dan, hoezeer Luther, als middel in Gods hand, zulk een groot werk der verlossing voor Gods kerk en waarheid had te weeg gebragt, en uit de duisternis vau het pousdom zulk een heerlijk ligt ontstoken, zoo vragen wjj ten slotten, was er nu geen mensch die hiervoor des armen mans gedacht?

Immers, wat zijn medeburgers betreft, de bisschoppen, kardinalen, priesters en het geheele leger van romen, met haren pous koning aan het hoofd niet, maar integendeel het met de snoodste ondankbaarheid beantwoord, en hem , te vuur en zwaard vervolgd, was het mogelijk den hervormer, met het door hem ontstoken licht der waarheid, voor eeuwig te verbannen, en van de aarde uit te roeijen, dog neen, God zelfs was aan de spits getreden van dit heerlijk hervormingswerk, en had den armen wijzen Mon-

Sluiten