Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nik met gave toegerust, om zijn aangezicht te stellen als een rots, en zich moedig en onverschrokken als een Leeuw, in den muil van het ondier te werpen, en voor God en ziin waarheid te strijden, en de Naam van Koning Jezus te belijden.

Trouwens, heeft rome deze weldaad niet erkend, maar tot op den huidigen dag met ondankbaarheid beantwoord. God heeft door middel van het werk der hervorming een volk verwekt in wier harten het licht der waarheid heeft geschenen, en die zich onbepaald aan Hem en zijn dienst hebben overgegeven, om in de kracht van vorst Enmanuel, den Heere Jezus Christus te strijden voor dat geloof eenmaal den Heiligen overgegeven, en trots alle tegenstand en het woeden van den vorst der duisternis met zijn machtig leger, het werk der hervorming voortgezet, hetwelk wij tans nog met elkander mogen herdenken.

En zouden wij niet, als kinderen der hervorming, dat groote werk Gods gedenken, die daarvan de vruchten mogen plukken, tot op dezen dag, en vooral gij, in wier harten de H. Geest dat werk der hervorming heeft begonnen en voortgezet, tot uwe bekering en zaligheid, en dit zal blijven doen, tot dat de laatste zal zijn ingezameld in het rijk der genade en dat der heerlijkheid.

Jammer maar, dat wij hier nog een noodkreet achter moeten voegen, dat ook de kinderen der hervorming, en vooral in onze dagen zich hebben schuldig gemaakt aan de snoodste ondankbaarheid, door af te wijken van de waarheid en de grondzuilen, door onze hervormers gelegd, en door onze vaderen vastgesteld in den jaren 1600 18 en 19.

Dan, in weerwil van dit alles, is er nog een overbljjfsel na de verkiezing der genade, in wier harten het hervormingswerk zgn wortelen heeft geschoten, en die te midden van Godverloochenaars, verkrachters en ondermjjnders der waarheid, mogen staan, waar het Gods eer, zaak en waarheid geld, en door de kracht der Godlijke

Sluiten