Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genadé met Luther zeggen ik kan niet anders, God Almachtig helpe mij, en met al hun gebrek, dat hun van nature aankleeft, de voortzetting zijn van dat heerlijk hervormingswerk, en nevens God, die het gewerkt heeft, des armen mans Luther gedenken, met allen die hem in dit werk hebben ter zijde gestaan.

En zouden niet wij, in wiens hart het hervormingswerk een plaats heeft gekregen, hierin des armen mans gedenken, wij, die God in den geest dienen en niet in de oudheid der letter?

Maar daarbjj ook niet vergeten, wat er op ons rust, en de God der wonderen van ons eischt, om in de Naam van Koning Jezus, door wiens kracht wij alle dingen vermogen, te staan waar het zijn zaak en waarheid geld, ook vooral in onze dagen, waarin de vorst der duisternis met zijn machtig leger is losgebroken, om was het mogeljjk de kleine stad Gods met zijn weinig lieden er in, van de aarde te verbannen en uit te roeijen.

Dan, hebben romens banvloeken en het vuur der vervolging den vlam der henronning niet uit kunnen blris' sen tot op dezen dag, het zal dan ook bij den voortgang een te vergeefs werk zijn, hierin het doel te bereiken.

Neen.'laat dan vrij de poort der hel losbranden, zij zullen de stad Gods niet overweldigen, dewijl zij gedekt is-door haren muur, poorten, wallen, torens en verdedigingswerken, en God zelve in het middeu van haar is en daarom niet zal wankelen.

En om nu te eindigen met de gedachtenisviering van dat groote hervormingswerk, roepen wij de weinig lieden der stad Gods hier nog toe,, en vreest niet gij klem kuddeke, want het is uwes vaders welbehagen ulieden het koningrijke Gods te geven.

En eindelijk willen wij, hoe gebrekvol dan ook in ons zei ven, onze stamelende dankzegging toebrengen aan dien God, die hierin zijn macht, trouw en liefde betoond heeft,

Sluiten