Geen zoekvraag opgegeven

  • / 32

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTGEDIGT.

Hier heb gij dan t hervormingswerk Tot redding van Gods dure kerk Door middel van een arme man Die God daarvoor gebruiken kan. Hoewel aan rome vast verslaafd •Was hij met wijsheid toch begaafd Om daardoor deeze kleine stad Te redden die lag afgemat. Daar komt een Luther uit zijn cel Om uit te voeren Gods bevel En heeft daardoor verlost Gods kerk Door middel van 't hervormingswerk. Was hij de man door God verkoren En daarvoor reeds al lang geboren Daar treed hij dan op 's Heeren tqt Te voorschijn tot zijns vijands spijt. Daar donderd romens bliksemban En Luther krijgt er kennis van En onverschrokken neemt hij haar Terwijl hij 't vuur maakt voor haar klaar. Geen bul nog romens woeste blikken Kon dezen armen monk verschrikken. Maar in de kracht van zijnen God Zet hij het voort, zelfs achter t slot. Geen Duivel, rijksdag kon beletten t Hervormingswerk voort te zetten Geen Pous nog heerschappij en macht Was hier «staat, had hier geen krach.

Neen Luther die werd aangevuurd Door 's hemels kracht en zoo bestuurd Dat hij als middel in Gods hand ? Hervormingswerk toch bragt tot stand. Kom dan o! nageslagt van hem Die tans zijn werk gedenken wil En geeft hem nevens God de eer Die zooveel streed voor zijnen Heer. Gedenkt dan Luther en zijn leed Die dagen maanden jaren streed Gedenkt aan hem geeft God de eer Zegt halelua, looft den Heer.

Sluiten