Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruik van twee onderscheiden woorden in den grondtekst: reteióa (teleiooo) in vs. 10, en xyix^a (hagiazoo) beide malen in vs. 11. Daargelaten, of wij de juiste beteekenis van deze woorden kunnen vinden, het mag, het moet, voor allen die de gansche Schrift voor Gods Woord erkennen van te voren vaststaan: dat de Heilige Geest Zijn doel er mede had, om in vs. 10 tsXswu, en in vs. 11 xyix\u te gebruiken. Het eerste woord: tsK. komt in Hebreën 9 maal voor, en is 5 maal door „heiligen" vertaald: Cap. 2:10; 5:9; 7:28; 9:9; 10:1; de andere malen door: volmaken: 7 :19; 10:14; 11:40; 12 : 23. Buiten dezen brief is het nergens met „heiligen" vertaald, doch met: volbrengen, voleindigen, volmaken; en in den lijdenden vorm, met: vervuld, volbracht, voleindigd, volmaakt worden. Met recht vraagt dus de nadenkende lezer: waarom juist in Hebr. de vertaling door „heiligen" ?

Het tweede woord: dy. komt 6 malen voor in Hebreen, en vele malen (23) elders in het N. T, en is overal door „heiligen" overgezet. Evenals in het O. T. overal, waar

heüigen en verwante woorden voorkomen, het werkwoord UhpT in verschillende species gebruikt is, waarvan ook

alle naamwoorden die op heiligen betrekking hebben zijn

afgeleid: zoo is dy. bet eigenlijke N. Testamentische

woord voor „heiligen". Slechts driemaal vindt gij xyv&pxi, in den zin van

„geheiligd zijn" door een gelofte; Hand. 21:24,26; 24:18;

terwijl xyvi%u „reinigen" beteekent: Joh. 11:55, Jak 4-8'

1 Pet. 1:22, 1 Joh. 3:3. Laat mij dadelijk hierbij opmerken, dat de beide woorden

van Cap. 2 vs. 10 en 11 in eene en de zelfde zinsnede voorkomen

in Hebr. 10:14: „Want door ée'ne offerande heeft Hij in

eeuwigheid volmaakt (Vf A.) degenen die geheiligd (dy.) worden.

Sluiten