Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. Hoewel het woord „heiligen" hier gehouden is, omdat Christus dit woord alzoo van Zich zeiven verklaart, Joh. 17:19, en het volgende vs. zulks ook medebrengt. En door dit woord heiligen wordt alhier verstaan, dat de Vader geordineerd (bevolen) heeft dat Christus door zijne gehoorzaamheid tot den dood des kruises toe, in zijne heerlijkheid zoude ingaan en ons met Hem daartoe ook bekwaam maken."

Minder bescheiden dan de Kantt. is de beroemde Owen in zijn werk over de Hebreen. Dl. I. 2, bl. 980. Hij vertaalt rsK. door „volmaken"; maar in de „uitlegging" spreekt hij aldus: „Doch 't woord wordt nergens zoo gebruikt, heeft geene zulke beteekenis,... wordt tot dien zin nooit gebruikt." „In geheel dezen Zendbrief wordt het woord in geen anderen zin gebruikt, maar in dien zin (van inwijding en afzondering) dikwerf wanneer 't op Christus wordt toegepast: Zie Cap. 5:9 en 7:28." De Kantteekening zegt dat niet; overal waar reX. door „heiligen" is vertaald, teekent zij aan: ofte „volmaken...". En — dit is opmerkelijk — in 3 plaatsen in dezen brief, waar tsX. door „volmaken" is vertaald, teekent zij niets aan dat u op de gedachte zou brengen: het kan ook door „heiligen" vertaald worden. En 't is genoeg om te wijzen op die teksten, om de ongegrondheid van die nog al krasse bewering van Owen en anderen te bewijzen. Men beproeve slechts om in laatst bedoelde teksten tsA door „heiligen" te vertalen of te verklaren. Zie hierbij bl. 67.

Evenmin geldt het argument, dat „volmaken" in verschillenden zin opgevat, en dus misverstaan kan worden. Dat is op zich zelf wel waar, doch geen geldige reden om nu maar een andere vertaling te geven, zonder degelijke gronden. 2) Het woord zelf en het verband moeten uitwijzen, in weihen zin „volmaken" hier of elders be-

Sluiten