Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doeld is: dit is eisch van eene gezonde exegese der „gezonde woorden" Gods. Het beroep van Owen, Klinkenberg en anderen op het O. T., waar de Septuaginta, volgens hen, TfA. vertaald door inwijden, of toewijden tot den dienst van God, dunkt ons ook onhoudbaar; daargelaten nog of dit, althans rechtstreeks, tot verklaring van rek. in dit verband zou kunnen dienen. De Septuaginta is echter juist tegen die opvatting. Want in 2 Chron. 8:16 wordt TeX., bij ons vertaald door „volmaakt," gebruikt om te vermelden, dat het huis des Heeren afgewerkt, voltooid was. En in den zelfden zin reXéa in Neh. 6:16 „de muur volbragt." En in die plaatsen waar t«A. voorkomt in verband met de aanstelling der Priesteren, wordt ook xy. gebruikt, in onderscheiding van rsK. TsK. is daar, Ex. 29:29, 33, 34 en 35, en Num. 3:3, bij ons door „vullen" vertaald: het vullen van de handen der Priesteren, vuloffers, enz. Zalven, vullen der handen, en het zich heiligen, (Ex. 29, 33) van Aaron en zijne zonen, worden evenzeer van elkander onderscheiden als in nauw verband gebracht. Num. 3:3 spreekt van de zonen Aarons, die gezalfd waren, ytelfisvoi, welker handen men gevuld had (t«a), om het Priesterambt te bedienen. Het onderscheid en het verband tusschen zalven, de handen vullen en zich heiligen is dus duidelijk. Zalven is: de aanstelling; de handen vullen: de bekwaammaking tot het Priesterwerk, door in hunne handen de offers te stellen, en aldus als priesterhanden vólkomen te maken; zich heiligen: zich overgeven, toewijden, in de rechte verhouding plaatsen tot God, en tot Zijn Heiligdom en dienst.

Dat het woord reK somwijlen heiligen, of inwijden beteekent — wacht nog altijd op .bewys. Naar ons inzien kan het zeer gevoegelijk, ja, behoort het overal in Hebr. even als in dezen tekst, Cap. 2:10, door volmaken of vólkomen

Sluiten