Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt zijn in één, d. i., volgens de hier zeer juiste Kantt.: opdat zij met Mij vereenigd zijnde door het geloof, ook daardoor met U vereenigd worden, Joh. 14:23, 1 Joh. 1:3, en opdat alzoo hunne vereeniging met ons door het geloof, en met malkanderen door de liefde, hare volkomene leden hebbe" In Joh. 17 is ook even als in Hebr. 2:9—11 herhaaldelijk sprake van deze drie zoo nauw verbonden zaken: a. zich heiligen van Christus: heiligen des Vaders: geheiligd worden; b. volmaken: volmaakt worden; en c. verheerlijken: verheerlijkt worden.

„Ik heilig Mij zeiven voor hen": daarmede drukt Jezus ontegenzeggelijk uit Zijne vrijwillige Zelfovergave tot een heilig offer voor de Zijnen, die tot doel had en tot vrucht hebben zou: dat ook zij geheiligd zijn in waarheid: geheiligd niet slechts naar den eisch der wet, maar in de waarheid, door Hem die ook de waarheid en de vervulling der wet is: „opdat zij door de kracht en verdiensten van deze mijne offerande de vergeving hunner zonden en de heiligmaking des Geestes mogen verkrijgen." Die tekst spreekt dus van wat Jezus deed: de onze, dat de Vader dit offer van Hem eischen moest, om Hem als Middelaar te voleindigen.

Van groot belang is hier, tot recht verstand van het onderscheid tusschen xylx^u en rsXsioa, de eenige plaats, waar dit laatste woord voorkomt als door Jezus, in lijdenden vorm, van Zich zeiven gebezigd: Luc. 13:32, alwaar Jezus, tot antwoord op de mededeeling, dat Herodes Hem wil dooden, aldus spreekt: „Zegt dien vos: Zie, Ik werp duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, eh ten derden dage word ik voleindigd, rsXeiov/ixi. Blijkens het het volg. vers doelt Hij daarmede op Zijn naderenden dood. Ook moet hier de aandacht gevestigd worden op het majestueuze woord in den lijdenden vorm van het verwante ww. rsXew, TeTsXetTTxr. het is volbracht!

Sluiten