Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeiven opgeofferd heeft." En daardoor is Hij nu de ware, de volmaakte, Hoogepriester en Zaligmaker voor alle eeuwen, voor allen die zalig worden. „Want de wet stelt tot Hoogepriesters menschen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, vs. 28, die na de wet is: het woord waardoor God den Hoogepriester naar de orde van Melchizedek die eere geeft en waarborgt: stelt den Zoon, die in der (tot in) eeuwigheid geheiligd (volmaakt) is. Wiens werk door geen ceremoniedienst van Jood of Griek, van Roomsche priesters of Protestantsche eigengerechtigen behoeft of kan aangevuld worden, en Die tot in eeuwigheid aan 's Vaders rechterhand, tot verheerlijking van al zijn geheiligde broeders, de heerlijkheid en de eer van een volkomen Leidsman der zaligheid genieten zal; van God, van Engelen en menschen: Wiens volkomen Priesterwerk zelfs de duivelen en verdoemden, onder het knarsen der tanden, eens zullen moeten erkennen.

En gelijk Hij nu volmaakt is als Die heiligt, zoo zijn en worden ook de Zijnen volmaakt; evenals zij door en inden gevolmaakten Christus geheiligd zijn, Cap. 10:10, en voortdurend geheiligd worden. Zij zijn volmaakt, door Zijne ééne offerande, Cap. 10:14; En uit kracht van die zelfde offerande worden zij volmaakt, tot zij behooren en komen bij de „volmaakte,"6) (niet volmaakt, maar volmaakie: perf. pass.) 12 : 23, rechtvaardigen. Op wie de duivel smalen kan; die de wereld slachten kan; die op lijden moeten rekenen: maar — op wie duivel noch wereld, brave menschen noch goede engelen iets met recht afwijzen kunnen. Want, hoewel zij verdoemelijke zondaars zijn in zich zeiven, als alle anderen: door de van God gelegde, en van Christus met Zijn bloed en Geest uitgewerkte, eenheid tusschen hen en Hem, den lijdenden en stervenden Immanuël, die nu verheerlijkt is, verklaart God hen voor volmaakt: God

Sluiten