Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het die rechtvaardig maakt: wie is het die verdoemt? In Christus zijn zij verlicht met de wijsheid van Boven, gerechtvaardigd, geheiligd, en straks volkomen verlost en verheerlijkt. Want — en in dezen tekst vindt ge de beide woorden, in vs. 10 en 11 door „heiligen" vertaald — in het zelfde verband bijeen, Cap. 10:14. „Want met ééne offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt {irsXsiatrs) degenen die geheiligd worden (xyix^ó/isvov?): Hij, de Priester, die, 10:12, 14, één slagtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods; voorts verwachtende, totdat Zijne vijanden gesteld worden tot eene voetbank Zijner voeten." En de Heilige Geest, o af keerig Israël, getuigt ons dit ook; in de O. Testamentische beloften van een Nieuw Verbond met waarachtige innerlijke heiliging, vergeving en wegneming der zonden, waarvan God heeft gezegd: „Ik zal ze geenszins meer gedenken." En dat alles: „door het bloed van Jezus," vs. 5—19: die daarom buiten de poort geleden heeft, „opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen." Cap. 13:12.

Het is thans niet mijn doel de heerlijke waarheden die in deze teksten voorgesteld worden, te ontvouwen. Ik wil nog slechts herinneren: dat de noodzakelijkheid van het lijden als de weg ter heerlijkheid voor den Christus en de Zijnen, door den Zaligmaker zeiven o. a. aan de klagende Emmaüsgangers zoo krachtig is voorgehouden, in de vraag: Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzoo in Zijne heerlijkheid ingaan ? Luk. 24:26. En aan uwe overweging beveel ik de opmerking: of de Heiland, als Hij, beteekenende hoedanigen dood Hij sterven zou, het woord verhoogen gebruikt. Joh. 3:17... „gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzoo moet de Zoon des menschen verhoogd worden"; Joh. 8:28, „als gij

Sluiten