Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen van zijn werk: „opdat hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou" vs. 9; zoodat de „kastijdingen van Gods kinderen" hier niet als parallel kunnen dienen, 't Zou ons niet bevreemden, als Dr. K. zelf thans zijn exegese van '73 min juist achtte. Deze tekst zou behooren in een bundel niet over „heiligen", maar over het „volmaken" en „volmaakt worden" van den Christus en van den christen: eene rijke en heerlijke en betrekkelijk nieuwe stof.

„Soo dat alle die lijdingen, die Christus gedraegen heeft, (en wie sonder eenige uytsonderen daer d'Apostel soo algemeen spreekt?), daertoe wierden vereyscht op dat Christus ons een volmaeckte Saligmaeeker, en een heylige en Gode aengename offerhande waere. Want dat beteeckent hier de volmaeckinge of heyliginge Christi, zijnde een verrigtinge van alle dingen tot welcke hij sig door borgschap verbonden hadt, en insonderheydt van die dingen die vereyscht wierden om sijn Priesterlicke versoeninge behoorlick te volmaecken. En tot deze volmaeckinge betrekt d'Apostel in het gemeen de lijdingen Christi. Waarom Chrysostomus wel besluit: De lijdingen dan zijn een volmaeckinge en een oorsaeck der saligheidt. Ja de heilige Schrijver siet hier op alle die lijdingen uyt welke Christus gehoorsaemheydt geleert heeft: Want door deeelve volmaeekt (ofte geheyligt) zijnde, is hij die geene die hem gehoorsaam zijn een oorsaecke der eeuwige saligheit geworden, Heb. 5 : 8, 9." Aldus Bermannus Witsius, in zijn „Verbonden Gods met de menschen", 3e dr., II, 6, bl. 185.

*) bl. 78. 't Is de moeite waard, aandachtig na te speuren, welke onderscheidene woorden de H. S. heeft voor hetgeen in onze Nederlandsche, en andere, vertaling al te gader den zelfden klank heeft; b.v. heilig, heiligen; rein, reinigen; volmaakt, volmaken; vooral als men dan ook de moeite doet, om te onderzoeken, in welk onderscheiden verband, en door welke onderscheidene woorden vertaald, die oorspronkelijke woorden elk voor zich elders staan.

Om bij het woord volmaakt nu eens te bhjven: leze men de volgende teksten in het verband na, leggende de oorspronkelijke bewoordingen en de vertaalde naast elkander, en vergelijkende die teksten, ieder op zich zelf in het verband bezien, met elkander. Welk een verscheidenheid, welk een rijkdom, van gedachten, van fijne schakeeringen, van harmonische ljjnen en kleuren in de gedachten en in hare vormen vinden wij daar niet reeds op dat ééne woord. En hoe meer wij opmerken, wat en hoe het de H. S. zegt, zooveel te meer zullen we de schoonheid der H. 8., en de heerlijkheid Gods in haar zien.

Volmaakt. In 't O. T.: Ps. 18 : 31. Ezech. 16 : 14. Jes. 42 : 19. Hoogl. 6:9. 1 Kon. 6:7. In 'tN.T. Matth. 5:48 en 19:21. Joh. 17 : 28 en 1 Joh. 4:12. 2 Tim. 3:17. Luk. 6:40. Col. 2:10. Vg. Volmaken, volmaakt worden, zijn: Zie Trommius, Concord. 3 dl., op de woorden, èn op het Hebr. en Gr. Register.

Indien nu iemand in gesprek of prediking of gebed van'die en dergelijke teksten gebruik maakte," om met alle zoo ongeveer hetzelfde te bewijzen, omdat toch overal „volmaakt" staat (nl. in de vertaling), die zou zich zeiven schaden èn die hem hoorden, niet lettende op wat de Geest in elk dier teksten tot de Gemeente zegt.

Sluiten