Geen zoekvraag opgegeven

  • / 20

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DOCTORAAT IN DE HEILIGE GODGELEERDHEID

AAN DE THEOLOGISCHE SCHOOL DER CHRIST. GEREF. KERK.

Is de tijd nabij, dat van „het" genoemde. Doctoraat kan gesproken worden?

De a. s. Synode wordt geroepen om met deze gewichtige zaak zich bezig te houden.

Sedert vele jaren is er in onze bladen, ook in dit tijdschrift, nu en dan sprake geweest van recht en roeping der Christ. Geref. Kerk, om door hare Theol. School zoowel den graad van „Doctor" als dien van „Candidaat" in de Heilige Theologie te verleenen.

Menigeen onder ons, wellicht ook buiten ons, haalt de schouders op, of glimlacht, als hij een broeder in ernst over deze zaak hoort spreken. De dagen zijn echter of zullen weldra voorbij zijn, dat men zich van deze „kwestie," als ge ook dit Doctoraat zóó noemen wilt, met eenige groote of hooge woorden zal kunnen afmaken.

De Synode van Dordt 1618/19 heeft, op het voetspoor van hare voorgangsters, het Doctoraat in de Theologie onder de Ambten en Diensten der Kerk opgenomen.

Dat de Belijdenis het Doctoraat niet noemt, en slechts drie Ambten ként, is duidelijk. Doch dat de Synoden, die alle na de geboorte der Belijdenis vergaderden en hare Kerkorde opstelden, die zelve de Belijdenis tot symbool der Kerken verhieven en bevestigden, daarop niet gelet

Sluiten