Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden hebben — wie durft dat beweren? 't Is dus zeker niet zonder doel, dat zij bij de Ambten in de Belijdenis genoemd, in de Kerkorde ook het Doctoraat hebben gevoegd.

Op de vraag: waarom zij in de Kerkorde niet gesproken hebben over dat verschil met de Belijdenis, en waarom zij niet ook in de Belijdenis het Doctoraat hebben ingevoegd? — kunnen de antwoorden verschillen, en moge het onderzoek worden voortgezet. Maar dit staat intusschen vast, dat de Nederlandsche Gere£ Kerk van haar eerste tijden af op het Doctoraat het oog gevestigd heeft, met verlangen om den dienst der Doctoren te gebruiken in het belang der Kerk: tot de vermeerdering der kennis van Gods Woord in de Gemeenten, en de mond-stopping der tegensprekers.

Is dat zoo, dan mag de Christ. Geref. Kerk, die beweert de voortzetting der aloude Geref. Kerk te zijn, die zoowel de aloude Kerkorde als de Belijdenis omhoog heft, zich niet onttrekken aan de grondige behandeling van de Doctoraats-kwestie. Zij heeft nu 50 jaren lang zich vergenoegd met Leeraren te kweeken en te ordenen: laat zij haar tweede halve eeuw beginnen met Doctoren te vormen, en, mede daardoor, met alle kracht arbeiden, om de Geref. Theologie uit den Woorde Gods op den historischen grondslag uit te bouwen en te ontwikkelen. Waarom zal de rijk gezegende uitgeleide Kerk, die de vrijheid geniet, waarnaar vele Vaderen snakten, en waarnaar vele broederen heden ten dage tal van zuchtingen doen uitgaan, zich zelve onbevoegd of machteloos verklaren tot dit deel van de roeping der Geref. Kerk?

Alleen ingeval men oordeelt dat de „Doctores" van Dordt in strijd zijn met de Belijdenis, en dus... de oude Geref. Kerk door de Artikelen desbetreffende van het rechte pad, van den eenvoud der Schrift is afgegleden:

Sluiten