Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen in dat geval mag onze Kerk zich losmaken van het Doctoraat. Doch dan zal zij zich niet een akte van onbevoegdheid of onvermogen uitreiken, maar welbewust, in het besef van en krachtens hare roeping, in den naam des Heeren positie nemen. Dan zal zij een kwaad uitzuiveren, gelijk zij in hare eerste dagen deed door het jus patronatus en de inmenging der Overheid te verwerpen. Doch — dan zal zij ook deugdelijke redenen voor dit haar oordeel moeten geven.

Men ziet dus, dat de a. s. Synode voor een gewichtige vraag wordt geplaatst. Zij moet „Ja" öf „Neen" zeggen, en weten, wat en waarom zij alzoo beslist.

't Is daarom, dat wij de vrijheid nemen enkele gedachten en wenken onder de aandacht te brengen van de lezers van „de Vrije Kerk," in de hoop dat zij ook den afgevaardigden der kerken tot eenig nut kunnen zijn.

Het Doctoraat in de Godgeleerdheid is in de geschiedenis bekend: a. als een wetenschappelijke titel, door de School uitgereikt; b. als een Ambt, gelijk de Dordsche Kerkorde daarvan spreekt.

Wij begeven ons thans niet in" de historische vraag, naar de hoedanigheid, den ouderdom, de afkomst enz. van titel en Ambt der Doctores Sanctae Theologiae. Evenmin bespreken wij thans, hoe het Doctors-«un&£ in de Christ. Geref. Kerk zou moeten worden geregeld, met het oog op benoeming, dienst, recht, verhouding tot de kerkelijke samenkomsten en regeeringen.

Indien men ons maar dit ééne toegeeft, dat —■ ingeval nl. er geen reden is om al wat op het Doctoraat betrekking heeft kort en goed uit de Kerkorde te schrappen —■ aan de benoeming tot Doctor, aan de inzetting in het Doctors-ambt, eene „beproeving" moet voorafgaan.

Sluiten