Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenals zulks geschiedt met hen die staan naar het ambt van Bedienaar des Evangelies.

De graad van „Candidaat in de Theologie" is ook eenerzijds een wetenschappelijke titel: omdat zij door de School wordt uitgereikt; anderzijds een kerkelyke titel; — of wellicht beter gezegd, een kerkelflk-wetenschappelijke titel: omdat zij a. door Curatoren vanwege de Kerken, met advies der Leeraren vanwege de Kerk, wordt toegekend ; b. in zich sluit de beroepbaarheid voor de Gemeenten, die zonder deze bekwaamheid en het wettig bewijs daarvan niet verkregen kan worden.

(De beroepbaarheid volgens Art. 8 laten we hier vanzelf ter zijde.)

Gelijk nu de gmad van Candidaat vereischte is voor de beroeping, zoo zal ook wel de graad van Doctor, na wettig door de Kerk vastgesteld onderzoek, een vereischte, minstens een aanbeveling zijn voor het J)octorsambt, en een begin van deszelfs organisatie.

Wie zulke bekwaamheid bezit, en erkenning daarvan door de Kerk, zou ook zonder bepaald Ambt, tenzij hij een luie dienstknecht ware, aan de Kerk goeden dienst kunnen en willen bewijzen, en daarin een prikkel van plichtsbesef en aanmoediging hebben. Om ook deze gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten en dienaren van Gods Kerk gewilHglijk en met vreugde „aan te leggen."

De vraag op de Agenda der Synode, D.V. te houden binnen Botterdam, 17 Aug. vv. '85, luidt aldus: „De Synode spreke den wensch uit, dat onze Kerk 'den Doctorstitel verleene^

Dezen keer wordt de beteekenis van dit punt op de Agenda verhoogd door de omstandigheid, dat een predikant der Christ. Geref. Kerk zich bij de Curatoren der

Sluiten