Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Theol. School heeft aangemeld met het verzoek, dat hem de weg gewezen of geopend worde tot verkrijging van den graad van Doctor Sanctae Theologiae, en zich aangeboden voor een eventueel georganiseerd examen.

Moge bovenstaande formuleering niet geheel onberispelijk zijn, wijl o. a. dadelijk de vraag ontstaat: aan wié de Synode haar wensch zou moeten adresseeren, — de bedoeling is duidelijk, en de bekende zaak zelve daarmede ter Synodale tafel gebracht.

Ook reeds zes jaren geleden was dit punt ter Synode: toen van Zuid-Holland, nu van Gelderland. Het Agendapunt luidde toen aldus:

„De Synode wijze aan, hoe onze Kerk mettertijd kan komen tot het verleenen van den Doctorstitel in een goeden officieelen weg, en wat in zulk een geval tot de examina dier mannen behoort."

De Synode had toen vele dingen, en niet alle van bemoedigenden aard, aangaande de Theol school, en vele andere belangen te bespreken. Er was geen opgewektheid om dezen troffel te hanteeren. „Wordt algemeen goedge^ vonden, ook 'vanwege het vele dat nog noodzakelijk behandeld moet worden — dit punt thans niet te behandelen." De Synode van Dordrecht dezer eeuw, Art. 136, heeft zich dus volstrekt niet uitgesproken. Evenmin de Curatoren, die over de zaak zelve geen advies gaven, maar alleen rapporteerden: „het komt aan het Kollege van Curatoren niet wenschelijk voor, op de a. s. Synode de kwestie van den Doctorstitel ter sprake te brengen." En, let wel dit besluit was genomen met slechts 6 van de 10 stemmen. Vier broeders Curatoren achtten dus ook toen grondige bespreking van deze zaak wel terdege wenschelijk of noodig.

'tls te verwachten, dat ook thans de Curatoren hunne meening of advies niet aan de Synode zullen onthouden.

Sluiten