Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sis den beroepene der Gemeente de zending verleent, hem in den wijngaard des Heeren uitstoot.

Dat is de vrijheid, het recht en de roeping der Kerk, die dezen naam mag dragen. Zij heeft niets van doen met Paus of Keizer of zich das noemende onafhankelijke Universiteit of Wetenschap. Zij is de bruid en de gelastigde van Christus.

Onze Gefef. Vaderen hebben het ook altijd zóó begrepen. Lees Catech. 38. „Dat het Predikambt en de Scholen onderhouden worden", is reeds in het 4de gebod aan de Kerk bevolen, gelijk het ook reeds door de Kerk des Ouden Verbonds aldus is begrepen en toegepast. De Geref. Kerk heeft het wel niet verkregen, maar toch met alle naarstigheid gestreefd naar het recht der Kerk om bepaaldelijk de studie der Theologie onder haar patronaat te hebben. Zie o. a. het Formulier voor de Doctoren en Professoren der Godgeleerdheid, voor Rectoren enz.

Nooit moet de Christ. Geref. Kerk, die naar de Schrift en Geref. Kerkorde en historie, zoo gansch terecht een Theol. School heeft gesticht, verzorgd, geordend, en onder haar oppertoezicht en bestuur geplaatst, de School als een volwassen dochter, of hoe men 't noeme, zelfstandig maken. Dan zou zij zelve straks de dienaresse worden van haar kind, en de School mettertijd gevaar loopen eene preutsche, eigenzinnige maitresse ofte meesteresse te worden, die ook in haar theologie een „eigen" standpunt en pad als haaf recht, misschien wel als haar „wetenschappelijke" roeping zou gaan beschouwen, en alzoo eerst onnut worden, en daarna — evenals 't met zoo vele Scholen en Univertiteiten gegaan is — een schade èn bederf voor de Theologie en de Kerk, voor de religie en de leden der Gemeente, voor huis en maatschappij.

Gelijk het nu met de onderzoeking en promotie der

Sluiten