Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gandidaten gelegen is, zoo ook met het onderwijs enz. der Doctoren. De Doctorale graad is toch niet iets anders, maar iets meer dan die, en wel in de zelfde zaak en Voor het zelfde doel. De Candidaat heeft akte van studie in de wetenschap der Godgeleerdheid: de Doctor insgelijks; de laatste echter in meerdere omvang, diepte, of hoe gij dat wilt formuleeren. Zijne studie en zijne akte is in weeën en doel de zelfde, doch in trap en mate, in graad, onderscheiden. Daarom dan moet de Kerk, en zij alleen en geheel, dien graad verleenen, en het daartoe betrekkelijk onderwijs, onderzoek enz. ordenen, en voortdurend de organisatie en reformatie daarvan aan zich behouden. Zg doet dat echter door de Theol. School, Leeraren en Verzorgers. Niet door een Kerkeraad, Classis of Synode kan de Kerk den Doctorsgraad verleenen: wel door haar Kweekhof der heilige wetenschappen, de School. Het Doctorsa»w&£ valt om de zelfde reden buiten de School als zoodanig, doch evenals het Predikambt niet buiten verband met haar voorbereidend werk.

Dit is de eenvoudige leer van de verhouding van Kerk en School, naar de Schrift; welke zoo wie niet zorgvuldiglijk bewaart en betracht, zal der Kerk schade aanbrengen, en niet eere en vrucht.

B. Nu reeds de tijd?

Waarom zou het niet, mijn vriend?

Is het goed, noodig, dat de Godgeleerdheid beoefend worde, dat mannen die daarvoor bizondere gave ontvangen hebben, meer dan anderen vermogen zich aan voortgezette studie der heerlijkste en alleen heilige wijsheid, der kennis van God, der onderzoeking en uitlegging van het Woord Gods wijden — is dat goed, en heeft de Kerk alleen het recht dien mannen den graad van erkenning,

Sluiten