Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardeering en aansporing te geven, zeg, is dan uw vraag niet vanzelf beantwoord en — geoordeeld?

Hét recht der G. G. Kerk ontkent niemand, die haar bestaansrecht niet tot een vraagteeken wil promoveeren. Het recht der Theol. School al evenmin. En wie kan nu de Kerk ontslaan van hare roeping om haar recht, het recht en de gave aan haar van Christus, den Heere, ongebruikt te laten, de gaven onbevorderd, den arbeid ongedaan ?

't Is altijd de tijd dat 's Heeren huis gebouwd worde, en de werkingen des Geestes niet worden tegengestaan maar opgemerkt, en dankend biddend met heiligen ijver haar een vrije loop bereid, een bedding gegraven worde. De Kerk late den Heiligen Geest toch in haar werken, opdat zij de volheid van Christus moge genieten en openbaren. Hem heeft de Vader aan de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen: welke zijn lichaam is, en de vervulling (het pleerooma) Desgenen die alles in allen vervult.

Is de School nog niet „rijp" voor zoo grootsche taak, laat dan de Synode toch geen dag toeven met haar rijp te maken, door haar te geven wat haar-mocht ontbreken.

Wat ontbreekt haar?

'k Hoor zeggen: het wetenschappelijk recht. Inderdaad? Wordt dan aan onze School niet een wetenschappelijk onderwijs gegeven? Is zij wellicht een klaarmakerij-schooltje, waar Kort Begrip of zoo iets wordt ingepompt ? Heeft de Synode 'niet een lange lijst van vakken vastgesteld, en examineren de Curatoren niet in alle deze? Maken onze studenten niet kennis ook met de dwalingen, om te leeren dezelve te toetsen en te wederleggen? Zijn de testimonia leugenachtig, die getuigen dat zij in Exegetische, Historische, Dogmatische, Praktische theologie bekwaam bevonden zijn?

Sluiten