Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heen dan? Nu in Nederland geen Theologie meer wordt onderwezen, en de Doctors-graad alleen uit onkunde of onware vertoonzucht voor de aloude graad van Zeeraar der Godgeleerdheid kan gehouden of uitgegeven worden? En daarbij alle Universiteiten in dienst zijn van de Christusverwerping, van Satan dus, den moordenaar der menschenzielen en — van alle ware Theologie?

Maar — wij hebben geen „Doctoren", en die zijn toch noodig om „Doctoren" te promoveeren. Ook dit is misverstand. De Synode bestaat niet uit mannen met het Doctorsambt bekleed: die geven slechts advies: mag de Synode daarom geen School stichten, geen Leeraren benoemen? Dan — is onze School en zijn hare Leeraren allen „onwettig."

De Curatoren zijn geen „Doctoren": toch hebben zij opzicht over de School, en is alles zoowel wat het onderwijs als de examina aangaat aan hun goedkeuring onderworpen.

En de Leeraren der School — bekleeden die niet het ambt van Doctoren en Professoren? Heeft niet de Kerk hen daartoe geroepen? Moet de wettigheid van hun wetenschappelijke bevoegdheid betwist worden, om reden zij niet door de ongeloovige Scholen zonder ware Theologie, met een onvolledigen kring van z.g. godgeleerde studiën, zijn beproefd en gewaarmerkt? Indien niet — welk bezwaar is er dan, om hun het onderwijs en onderzoek van mannen die staan naar een hoogeren dan den gewonen graad in de kennis der ware vrije Theologie toe te vertrouwen ?

Nog een bezwaar dat — niet bezwaart.

Zal men ons Doctoraat erkennen? Antwoord: de Kerk des

Sluiten