Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren vraagt slechts naar de erkenning van hare leden en van — den Geest Gods. Het Doctoraat moet immers niet dienen als inleiding tot benoeming aan een Staatsschool ? En daarbij: Worden de diplomata b. v. in de rechtsgeleerdheid, geneeskunde, enz. van Nederlandsche Universiteiten ook in het Buitenland erkend? Immers neen, evenmin als de buitenlandsche hier. Zijn ze daarom in eigen land ook niet goed? Of geldt voor elk land, en dus ook voor elke Kerk, vooral voor de Kerk de souvereiniteit in eigen kring ? Staat het schoon, die gering te schatten ?

Wat meer zegt. Onze Kerk erkent geen enkel diploma, tenzij van zusterkerken, gelijk ook alleen deze de Oandidaten en predikanten onzer Kerk erkennen. Onze Leeraren en Curatoren onder zoeken gediplomeerden van alle graden. Eenige jaren geleden bood zich een Doctor in de godsdienstwetenschap van Leiden's Universiteit aan de Curatoren der Kamper School ter onderzoeking aan. Noem de bescheidenheid van dien Doctor prijselijk: zij verdient het, want hij erkende het recht en de bevoegdheid der niet-Doctorale met Kerkelijk-doctorale macht bekleede ambtsdragers, om hem te onderzoeken. Maar erken dan ook dat en Curatoren èn Professoren door de Kerk, en door haar alleen, met de opdracht! en dies bevoegdheid kunnen worden bekleed, om zoowel Doctoren als Candidaten te promoveeren. En geen te ver gedreven, en dan misplaatste, bescheidenheid zou die vaders en broeders daarvan behoeven terug te houden, of mogen doen aarzelen. En — ook in dezen zou het begin het moeilijkst zijn. Is eenmaal de wagen 'in het voorhanden spoor goed op gang, dan zal hij van jaar tot jaar beter rijden.

C. Voor goed ter zijde?

Waarom? Om geen „meesters" in de Kerk te brengen?

Sluiten