Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dat is immers het doel niet. Noch titel-pronk noch meesterschap mag het doel zijn. En sints wanneer is uitstekende bekwaamheid en erkenning daarvan juist de bron des kwaads geweest? „Meesters" kunnen zoowel zitten in leerlingen als onderwijzers, en groeien wel eens het eerst uit minkundigen, die met bekwamen willen, of ambtshalve moeten meedoen en gelijk-op werken.

Zijn de Gandidaten der School gevaarlijk of in gevaar vanwege hun titel? Zoo ja, dan schaffe men ook hun School-examen en graad af, om allen, gelijk de broeders van art. 8, alleen door Classis of Prov. Synode te onderzoeken.

„Liever mannen zonder titels dan titels zonder mannen". Zeer zeker. Maar mannen met titels en titels met mannen dan? Van zulken alleen was sprake. En de Kerk is zeker wel van zins en bij machte om de noodige maatregelen te nemen, dat alleen aan „mannen", mannen van uitstekende wetenschap en godzaligheid, die titel verleend worde.

De Staat geeft niet altijd waarborg voor de bekwaamheid. Althans volgens Mr. Godefroi (Hand. 2flB K. der St. G. 1875/76 bl. 1131) heeft de geschiedenis van de universiteits-examens geleerd, dat geenszins de Rijksprofessoren altijd de noodige waarborgen hebben opgeleverd, dat alleen aan hen, die daarop aanspraak hadden, doctorale graden zijn verleend.

Dat de Kerk des Heeren, ook de afdeeling der ééne Kerk,' die de Chr. Geref. Kerk in Nederland heet, aan zulke „mannen" behoefte heeft, wie durft het ontkennen? De gansche Theologie is verwoest, en moet hersteld, ontwikkeld, opgebouwd worden. De afval klimt, de behoefte der Kerk vermeerdert, de Schrift is voor een groot deel nog een onontgonnen goudmijn: is er dan geen plaats en werk

Sluiten