Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor meer dan gewone en tot de bediening eener gemeente voor iederen Leeraar noodzakelijke mate en voortzetting van studie en wetenschap in de heilige Godgeleerdheid?

Zou de Heere der Gemeente onze Kerk ook daartoe niet willen bekwamen? Moeten wij den Geest des Heeren tegenstaan? Of — de gaven erkennen, zoeken, leiden, ontwikkelen ?

Kunt gij dat alles zonder verleening van den Doctorsgraad — dan is het even goed. Doch dan zorgt gij toch al vast voor gelegenheid tot bekwaming in hoogere mate? En voor terughouding, met een band op de conscientiën, uwer zonen van het elders zoeken van een graad in naam zonder het wezen? En voor waardeering, aanmoediging, van die gaven en bekwaamheden in de Gemeenten?

Indien gij dat alles wilt en kunt — gelijk 't uw roeping is, Chr. Geref. Kerk — waarom dan ook niet den naam, den graad? Waarom dan zoo bang voor een titel, gij die zelve sommigen uwer Dienaren meer dan den titel, het Ambt der Doctoren geeft, en aan velen een onderscheiden naam en dienst en eere? Waarom zult gij dan zoo vreesachtig, of eigenzinnig? u stellen tegen wensch en gebruik en Kerkorde der Geref. Nederl. Kerk... ?

Indien echter de Schrift zelve er tegen getuigt, of het onraadzaam doet achten — dan willen wij hooren en volgen. Dan willen wij met alle kracht elke poging in deze richting helpen tegengaan. Wie dat meent te kunnen aantoonen, die spreke, en zwjjge niet. Of liever, hij late de Schrift spreken.

D. Oorzaak tot benaarstigen? Ons dunkt, ja.

Geluk reeds volgt uit het boven gezegde. De behoefte der Kerk dringt. En onder onze predikanten zijn er wel,

Sluiten