Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die behoefte hebben aan een geestelijken prikkel, aan geestelijke bemoediging, aan erkenning en waardeering hunner groote gaven, om toe te nemen in de echt wetenschappelijke studie der Theologie. Open hun den weg, help hen, des noodig, met eenige middelen, en gij zult het zien: wateren die nu zachtkens gaan, zullen tot rivieren worden; gaven zullen opwaken, die nu dreigen in te sluimeren.

De behoefte der Theologie. Zij is verbannen van de Universiteiten. Waar vindt gij, ook elders, eene Geref. Kerk met eene Geref. School en Theologie ? Mag de Geref. Kerk in Nederland zich bepalen tot die mate van theologische wetenschap, die elk predikant noodig heeft? Of zal zij van allen eischen wat de Heere slechts aan weinigen geeft?

Het belang onzer Theol. School. Indien naast het Candidaats- ook een Doctoraal examen wordt ingesteld, dan zal vanzelf èn het onderwijs èn het onderzoek meer paedagogisch en encyclopaedisch kunnen worden ingericht. Dan zouden enkele vakken voor het Candidaatsexamen beperkt kunnen worden, en bij het Doctoraal de nadruk gelegd op wat nu toch niet met billijkheid in den breede kan worden gevorderd van discipel of examinandus.

En dan zal vanzelf, onder den gewonen zegen des Heeren, het getal toenemen van mannen die, met of zonder ambt, aan de Kerk in 't gemeen en aan het nageslacht den dienst kunnen bewijzen, dien elk Dienaar des Woords in zijne mate aan zijne Gemeente heeft te bewijzen, zonder tot dat algemeene altijd roeping of bekwaamheid te hebben: den dienst om, gelijk de Geref. Kerk der 16de en 17ae eeuw dit begeerde: „de Heylige Schrifture uyt te leggen, en de Suivere Leere tegen de Ketterijen en dolinge voor te staan". Dan zal ook allengs het getal toenemen van Dienaren, bekwaam en geschikt om

Sluiten